В Община Габрово се проведе публично обсъждане на проекта на Стратегия за развитие на зелената инфраструктура на град Габрово 2017 – 2023. В дискусията, която се състоя на 10 март, участваха кметът на Габрово Таня Христова и заместник-кметът Нела Рачевиц, Герасим Герасимов – представител на Швейцарското посолство, Ръководителят на екипа на Балканския институт по труда и социалната политика Димитър Матев, преподавателите от Лесотехнически университет – доц. д-р Пламен Александров, доц. д-р Владимир Щилянов и доц. д-р Емил Галев, ръководителят на проекта „Цветен град“ Севдалина Ненкова, както и граждани.

Стратегията е насочена към постигане на устойчиво развитие на зелената инфраструктура в Габрово в синхрон и синергия с останалите елементи на средата за 7-годишен период. Функционирането на зелената инфраструктура ще осигури многостранни ползи за хората, ще подобри качеството на живот като съхрани и развие предимствата на естествената природна среда.

Стратегията разглежда подходите, които ще се прилагат в изпълнение на основната цел. Направени са анализ на природните и антропогенни фактори, на зелената система на Габрово и нейното управление. Предлага се визия за развитие на зелената инфраструктура и се дава точен разчет на необходимите и препоръчителни действия за периода 2017-2023 г. с очакваните ефекти, които ще се постигнат в резултат на реализацията им. Развитието ще се осъществи на два етапа: от 2017 до 2020 г. и от 2020 до 2023 г. Изпълнението на конкретните мерки и дейности ще се планира ежегодно след анализ на постигнатото и нуждите, на силните и слаби страни на развитието, съобразно възможностите на Община Габрово.

Необходимите действия, които ще се предприемат през първия етап 2017-2020 г. са: картотекиране и фитосанитарна оценка на дълготрайната декоративна дървесна растителност и актуализиране на информацията в ГИС; провеждане на санитарни сечи/резитби и поетапна реконструкция на уличното озеленяване; създаване на актуален регистър и прекатегоризация на зелените площи и актуализиране на информацията в ГИС; изграждане на автоматизирани поливни системи; изграждане/реконструкция на площи за масов спорт и детски площадки, както и актуализация на Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на територията на община Габрово.

През втория етап 2020-2023 г. ще бъдат предприети следните необходими действия: актуализиране на данните от проведената паспортизация и допълване на ГИС; въвеждане на модел за оценка на насажденията по възраст и фитосанитарно състояние и извеждане на уличното озеленяване в отделен регистър; провеждане на санитарни сечи/резитби и поетапна реконструкция на уличното озеленяване; доизграждане на автоматизирани поливни системи, както и реконструкция и благоустрояване на необновени зелени площи и на площи за масов спорт и детски площадки.

В резултат на действията ще се осигури база данни, необходима за опазването, поддържането и развитието на зелената система в града, ще бъде постигнато ефективно управление на зелената система и ще се подобри състоянието на декоративната растителност. В допълнение към ефектите от действията, ще бъдат подобрени  възможностите за рекреация и общуване в градската среда като същевременно ще се подобри градската и екологична среда.

Заместник-кметът арх. Николай Меразчиев запозна присъстващите с новата визия и дейностите, които ще се извършат в знакови за Габрово паркове и градини. В парк Маркотея ще бъде развито водното пространство, ще бъде монтирано ново подходящо осветление и ще се изпълнят съвместни дейности с Общинско звено „Озеленяване“. В парка близо до пл. „Белорусия“ ще бъдат изградени детски съоръжения, велоалея, пространство за каране на скейтборд, интернет покритие и видеонаблюдение. Ще бъде обновена дървесната и храстова растителност и детската площадка в градината до Глинените гърнета на ул. „Радецки“. В градината до НЧ „Априлов-Палаузов“, известна като „градинката с мечето“ експерти от Озеленяване – Тун ще направят градинка на Тун заедно с габровските си колеги. Ще бъдат обновени езерото и алпинеума.

Димитър Матев предложи към настоящата стратегия да бъде добавено как се вписват други стратегии, например образователната стратегия – как учим децата какви дейности се извършват за подобряването на зелената инфраструктура и как да я опазват. Кметът Таня Христова допълни, че работата с местната общност е задължителен приоритет и ще се случва чрез различни информационни и образователни кампании, съобразени с целевите групи от общността.

Представители на ОЗ „Озеленяване“ предложиха училищата в града заедно със звеното да проведат обучителни забавни игри, с които да се възпитат децата как да се грижат и опазват градската и околна среда. Според ръководителя на проекта, ще бъдат осигурени средства за реконструкция на парниците, които ще служат освен за съхранение на посадъчен материал, ще дадат възможност и за собствено производство на такъв материал. До края на проекта – 30 април 2017 г., ще се изградят триизмерни цветни фигури.

Почти в края на обсъждането, интересно предложение отправи общинският съветник Стефан Трифонов – към някой от обновените паркове да бъдат добавени и животни, което ще предизвика интерес и ще зарадва не само децата, но и възрастните.

По думите на заместник-кмета Нела Рачевиц подобрените зелени площи сами ще привлекат повече птици и бозайници, характерни за нашата среда, като на този етап стратегията не предвижда изграждането на зоокътове с екзотични животни, нито ще дублира дейността на габровския зоопарк.

Проектът на стратегията е разработен в рамките на проект № PF 022-038/11.04.2014 г. „Цветен град“, съфинансиран по Фонд „Партньорство“ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Представяне на Стратегията

Община Габрово с отличие от ФЛАГ за най-мащабно финансиране
9 март 2017
Жълт код за обилни валежи е обявен за габровска област
13 март 2017