Във връзка с изпълнението на проект „Домашният помощник – грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора”, на 19 юни 2010 г. се проведе групова супервизия на домашните помощници по проекта.

Груповата супервизия е насочена към оказване на професионална помощ относно чувствата, емоциите и преживяванията на домашните помощници при изпълнение на работните им задължения.

Споделените проблеми на домашните помощници са свързани с:

• Влагане на големи лични ресурси в работата, съчетано с недостатъчно признаване и положителни оценки;
• Конфликт между силна персонална отговорност за резултата от работата и неадекватните ресурси (липса на сътрудничество от страна на потребителя);
• Липса на умения за поставяне на лични граници, като спазване на емоционална дистанция и отказ да се поемат допълнителни ангажименти;
• Липса на умения за себерефлексия: След работа с потребител домашният помощник да отдели време да анализира и раздели собствените си преживявания от тези на потребителя;
• Липса на умение за осъществяване на баланс на дейностите: Да се отделя време както за работа, така и за разтоварващи преживявания.

 

В процеса на супервизията се решиха следните задачи:

 

• Оказване на професионална помощ по повод на конкретен проблем, заявен от домашния помощник, конфликти с потребителя и възникнали етични дилеми;
• Оказване на професионална помощ относно чувствата, емоциите и преживяванията на домашния помощник при изпълнение на работните им задължения. Това са проблеми свързани с конкретни потребители, като чувство на раздразнение и неприязън, възникнали с или без повод;
• Мобилизиране на скрити психологически ресурси и подкрепяне на вземането на самостоятелни решения от страна на домашния помощник.

Сред поставените в супервизиите въпроси на всеки домашен помощник, бяха: Какво би искал да промени? Кои са основните участници в ситуацията? С какви емоции е свързана дадената ситуация? Има ли свое обяснение на проблема? Какви опити е направил за разрешаване на проблема?

Груповата супервизия постигна целта да подпомогне работата на наетите домашни помощници, като ги изслуша, насочи към конкретни дейности за преодоляване на проблемите и им помогне да достигнат сами до варианти за разрешаването им.

Припомняме, че проектът на Община Габрово „Домашният помощник – грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора”, стартира през месец октомври 2009 г. и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. В рамките на проекта бе осигурена работа на 18 домашни помощника, които се грижат за 59 възрастни, самотно живеещи и хора с увреждания. Домашните помощници преминаха през специално обучение за професионално предлагане на социалната услуга.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.