Всички юридически лица, в това число едноличните търговци, които притежават недвижими имоти на територията на община Габрово, са длъжни в срок до 30 юни 2010 г. да подадат декларации по чл. 14 от Закона за местните данъци и такси.

В случай, че не бъдат подадени декларации за притежаваните недвижими имоти до края на обявения срок, ще бъдат прилагани административно-наказателните разпоредби по ЗМДТ. Юридическите лица, които не са спазили срока, могат да получат глоба от 100 до 1000 лв.

Декларациите следва да бъдат подавани в Дирекция „Местни данъци и такси” при Община Габрово, ул. „Райчо Каролев” № 4, всеки делничен ден от 8.30 до 16.30 часа, без прекъсване. За допълнителна информация тел. 804 776.