Община Габрово ще реализира нов проект „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства“ за превенция на социалното изключване  чрез въздействие и инвестиции в ранното детско развитие. Той се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“.

Кметът Таня Христова подписа договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на стойност 475 367,00 лв. с Министерство на труда и социалната политика на 24.08.2016 г.

В рамките на проекта ще се предоставят комплексни интегрирани социално-здравни услуги, насочени към подобряване грижите за деца в ранна детска възраст и изграждане на умения за добро родителство. Целеви групи на проекта ще бъдат семейства с деца от 0 до 7 годишна възраст, включително и деца с увреждания; деца от 0 до 7 години в риск и техните семейства, както и деца и възрастни в риск.

Проектът ще се изпълнява в продължение на 28 месеца, от 1 септември 2016 г. до 31 декември 2018 г.

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз