Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. ще предостави на Община Габрово безвъзмездно 475 367 лв. по проект „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства“.

Разработката бе внесена за оценка в началото на тази година. Габрово е сред 66-те общини, които имат право да получат финансова помощ по процедурата „Услуги за ранно детско развитие“.

Дейностите са насочени към деца до 7-годишна възраст от уязвими групи, деца с увреждания и техните семейства, бъдещи родители. Проектът ще осигури подкрепа за развитие на здравни, социални и родителски умения, преодоляване на дефицити в развитието и обучението.

От миналата година в квартал „Христо Ботев“ функционира Комплекс за съвременни социални, здравни и образователни услуги за деца и семейства. Той бе създаден по проект за социално включване със заем на Министерство на труда и социалната политика от Световната банка.

В изпълнение на държавната политика по деинституционализация през 2015 г. Община Габрово реализира проект „Разкриване на иновативни услуги за деца и семейства“. Бяха разкрити четири здравно-социални услуги за превенция, ранна интервенция и подкрепа на деца и семейства в риск. Услугите се предлагат в сградата на бившия Дом за медико-социални грижи за деца в квартал „Велчевци“.

Новият проект ще надгради постигнатото и ще даде възможност да се продължи работата на наетите специалисти и дейността на услугите. Подкрепа ще получат деца в ранна възраст и техните семейства за подобряване на здравната грижа, семейната среда, повишаване на готовността за посещаване на училище, както и за предотвратяване настаняването на деца в специализирани институции.

Срокът за изпълнение на дейностите е 28 месеца. Предстои подписване на договор между Община Габрово и Управляващия орган на програмата.