Проект в подкрепа на малките и средните предприятия в региона стартира Община Габрово от 1 април 2016 г. Дейностите са по международната програма „Интеррег Европа“ и ще се реализират до 2020 г.

Общата стойност на финансирането е 2 152 103 евро, като бюджетът за Габрово е 105 455,25 евро, от които 85% са от Европейския фонд за регионално развитие и 15% – национално съфинансиране.

В рамките на проекта представители на девет регионални администрации и институции от Полша, Белгия, Франция, Испания, Естония, Германия и България ще си сътрудничат в подобряване на услугите за насърчаване на приоритетни сектори от местната икономика.

Община Габрово ще разработи система за повишаване на конкурентоспособността на малкия и средния бизнес в изпълнение на икономическите си приоритети, заложени в общинския план за развитие в периода 2014-2020 г.

Тематичният обхват на проекта е свързан с разширяване на набора от услуги за фирмите, като се цели осигуряване на различни видове подкрепа – експертна, консултантска, достъп до инфраструктура, оценяване на иновационния капацитет и намиране на подходящо финансиране за бизнеса.

Ключов момент при изпълнение на дейностите ще бъде взаимодействието с Техническия университет, Габровската търговско-промишлена палата, Областния информационен център, неправителствените и бизнес организациите, както и с другия български партньор – Фондация „Приложни изследвания и комуникации“. Участниците ще могат да споделят знания, умения и експертиза в разработването на иновативни проекти, трансфер на ноу-хау и интернационализация на бизнеса.

Новият инструмент за подкрепа ще използва възможностите на изградения икономически слой в геоинформационната система на Община Габрово. Приложението предоставя актуална информация за местните фирми с възможности за обратна връзка и допълване на профилите им с конкретни проекти и предложения.