Община Габрово се включи като работодател в проект „Обучение и заетост за младите хора“ по Оперативна програма „Развитие  на човешките ресурси“ 2014–2020 г., схема „Обучения и заетост за младите хора“. Проектът се реализира от Агенция по заетостта към Министерство на труда и социалната политика чрез регионалните структури на агенцията.

Община Габрово ще осигури обучение чрез наставници и заетост до шест месеца на безработни лица на възраст до 29 години вкл., които са регистрирани в дирекция „Бюро по труда“. Одобрени са 78 работни места за Общината, част от които все още са свободни и с отворена процедура за кандидатстване. Безработните младежи ще бъдат назначени по трудово правоотношение на длъжност „общ работник“, с основно трудово възнаграждение – 420.00 лв.

Целта на проекта е интеграция на безработните младежи до 29-годишна възраст на пазара на труда чрез заетост при работодател или посредством осигуряване на обучения и субсидия за продължителна заетост. Приоритетно проектът подкрепя млади хора, които не са заети на трудовия пазар, попадат в тази възрастова група и са с основно или по-ниско образование, или са продължително безработни, регистрирани от 12 и повече месеца в дирекция „Бюро по труда“, или са се регистрирали в дирекция „Бюро по труда“ вследствие на дейностите по операция „Активни“, финансирана от ОП „Развитие  на човешките ресурси“ 2014–2020 г.

Проектът ще помогне за улесняването на прехода от образование към заетост за безработни младежи, които ще получат първи или нов шанс за работа чрез професионално обучение или подготовка по ключова компетентност.