„За този 7-годишен период Габрово беше най-активният, най-упоритият бенефициент, с най-много и най-успешно изпълнени проекти. Габрово не пропусна нито една възможност и няма приоритетна ос от цялата Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, по която да няма успешно реализиран проект.“ Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова по време на конференция, отбелязваща приключването на „Интегриран проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда на Габрово“.

На територията на парк „Маркотея“ на 21 декември 2015 г. се състоя символичното откриване на обектите. В събитието участваха кметът на община Габрово Таня Христова, народните представители Добромир Проданов и Цветомир Михов, областният управител Николай Сираков, председателят на Общински съвет - Габрово Лена Георгиева, председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Лазар Лазаров, строители, проектанти, много гости и граждани.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова

Министър Павлова отчете, че инвестициите в община Габрово само по регионалната програма са в размер на 35 млн. лв. Тя подчерта, че екипът на кмета е поел отговорност и е успял да създаде интегрираност не само между проектите, финансирани от ОПРР, но и между тези, които са реализирани със средства от отделните оперативни програми. „Благодарение на тази допълняемост успешно бе завършен и проектът за воден цикъл в града. Отпуснахме още средства по ОПРР за преасфалтиране на улиците и Габрово вече изглежда по различен начин“, каза тя.

С финансиране от 9 239 947,71 лв. по ОПРР 2007-2013 в рамките на две години и половина бяха реализирани общо 10 общественозначими обекта с широко предназначение. Изпълнените строително-ремонтни работи по всеки един от обектите бяха детайлно представени от координатора на проекта Милка Кехайова.

Момент от заключителната конференция по проекта

В приветственото си слово кметът Таня Христова благодари на всички участници в процеса. Тя призова жителите на Габрово да пазят новите придобивки, за да може създаденото да се ползва от хората дълго време. „В работата по този труден проект Община Габрово бе отговорен изпълнител. Дейностите бяха реализирани за много кратко време. Все още по част от обектите, които започнаха по-късно, продължават довършителните работи, но до крайния срок на проекта ще бъдат завършени. Ще продължим да полагаме целенасочени усилия за повишаване качеството на живот и чрез възможностите по новата регионална програма“, каза кметът.

Министър Лиляна Павлова съобщи, че през новия програмен период Габрово ще може да инвестира в обновяване на градския транспорт по линия на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. „Община Габрово е определена за междинно звено по ОПРР и сама ще избира и одобрява своите проекти. Пo приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ са гарантирани близо 26 млн. лева. Всеки момент Инвестиционната програма на Общината ще бъде одобрена и още от следващата година дейностите ще започнат да се реализират“, допълни министърът.

Спортно игрище и зона за отдих в обновения парк „Маркотея“

Улица „Софроний Врачански“ в централната градска част е изцяло реконструирана. Рехабилитирани са улиците „Цанко Дюстабанов“, „Стара планина“, „Първи май“, „Константин Иречек“, „Петко Каравелов“ и „Янтра“. Квартал „VI участък“ придоби нова визия и възвърна възрожденския си облик. Въведено е кръгово движение на кръстовището при Консултативна поликлиника. Зелената площ по ул. „Брянска“ е благоустроена. С нов облик са междублоковите пространства в района на Колелото /кв. „91“, кв. „92“, ул. „Георги Кирков“/.

Извършена е цялостна реконструкция на крайречната улица „Дунав“. В северната й част е изградена спортна площадка с фитнес уреди и баскетболно игрище. Осъвременен е емблематичният парк „Маркотея“. Съществуващото спортно игрище над парка е рехабилитирано. Обособени са игрални полета за баскетбол, тенис, волейбол и футбол на малки врати.

    

От ляво надясно: кметът Таня Христова, министър Лиляна Павлова и председателят на УС на АПИ инж. Лазар Лазаров засаждат три бели брези в парк „Маркотея“

Тази публикация е създадена в рамките на договор BG161PO001/1.4-09/2012/024 „Интегриран проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда на гр. Габрово“, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тя отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ орган.