Община Габрово укрепи капацитета си и постигна висока проектна готовност, разработвайки 14 качествени инвестиционни проекта, готови за кандидатстване за последващо финансиране по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Проектите са включени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие. Дейностите са резултат от изпълнението на проект „Техническа помощ за подготовка на Община Габрово за следващия програмен период 2014 – 2020“.

По проект за интегриран градски транспорт на Габрово е направено прединвестиционно проучване на цялата система. Включена е обосновка за маршрутите, планирани са инвестиции за инфраструктура, транспортни средства и оборудване. Изготвен е финансов анализ и анализ разходи-ползи. Предвижда се преустройство на съществуваща автобусна спирка „Рачо Ковача“ в „джоб“, ремонт и модернизация на пешеходни подлези и кръгово кръстовище на предгаров площад, оптимизиране режима на работа на светофарните уредби, система за информационно обезпечаване на спирките, въвеждане на синя зона за платено паркиране.

Източна градска улица визуализация фаза работен проект

Проектът за Източна градска улица включва изграждане на ул. „Мадара“, ул. „Хан Крум“, ул. „М. Дринов“ и част от ул. „П. Славейков“ с габарит на пътното платно 7,00 м. Ще бъде направена връзка на ул. „Цар Калоян“ с ул. „М. Дринов“, довършване на съществуващия тунел и изграждане на 3 паркинга. В парк „Баждар“ предстои рехабилитация на съществуващи и прокарване на нови алеи, изграждане на детски площадки, кътове за отдих и спорт, тротоари, осветление, възстановяване на декоративни пластики и водни площи. Реконструкцията на парк „Колелото“ обхваща алейна мрежа, детски площадки и кътове за отдих, благоустрояване на прилежащи квартални пространства, ремонт и разширение на уличното осветление.

Парк „Колелото“ – генерален план  

В Дома на културата „Емануил Манолов“ ще има вътрешни преустройства, ремонт на всички помещения, в т.ч. сцена и основна зрителна зала, на съществуващите инсталации и направа на нови, благоустрояване на прилежащото пространство и осигуряване на достъпна архитектурна среда. Бившето училище „Радион Умников“ ще бъде преустроено в Общински център за работа с деца. Сградата има енергийно обследване и са предвидени енергоспестяващи мерки.

Дом на културата „Емануил Манолов“ - фасади

По проекти за модернизация и внедряване на енергоспестяващи мерки в сградите на основните училища „Цанко Дюстабанов“ и „Св. св. Кирил и Методий“ ще бъдат ремонтирани всички помещения, съществуващите инсталации и изграждане на нови (пожароизвестителна, система за видео наблюдение) благоустрояване на прилежащите дворни площи.

Кръгово кръстовище при Шиваров мост - визуализация фаза работен проект

Кръстовището на Шиваров мост ще бъде реорганизирано в кръгово движение. Междублоковите пространства в левия участък – от бензиностанция OMV до моста, ще бъдат изцяло рехабилитирани. Мерките за благоустрояване на улиците „Емануил Манолов“ и „Чардафон“ с прилежащи пространства включват реконструкция на кътове за отдих, нови настилки и паркоместа, ремонт и разширяване на осветлението, изграждане на подпорни стени и рампи, градско и парково обзавеждане, озеленяване.

Тази публикация е създадена в рамките на договор BG161PO001/5-02/2012/028 „Техническа помощ за подготовка на Община Габрово за следващия програмен период  2014 – 2020“, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012 „В подкрепа за следващия програмен период“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тя отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ орган.