Информационен ден за популяризиране на четири иновативни услуги за подкрепа на деца и семейства в риск ще се проведе днес, 27 ноември 2015 г., в Габрово. Консултациите ще бъдат предоставяни от 14:00 до 16:00 ч. в сградата на бившия Дом за медико-социални грижи за деца в кв. Велчевци.

Дейностите са в помощ на семейства с деца от 0 до 3 години, изпитващи затруднения при отглеждането им, и предотвратяване раздялата на детето от неговите близки. На територията на Дома функционират:

  • Център за майчино и детско здраве за 50 потребители
  • Център за ранна интервенция за 15 потребители
  • Дневен център за деца с увреждания до 3 г. за 20 потребители
  • Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания в нужда от постоянни медицински грижи с капацитет 8 места

Интегрираните услуги са създадени по проект „Разкриване на иновативни услуги за деца и семейства в община Габрово“ на стойност 599 999,06 лв. и период на изпълнение – 01.02.2015 г. – 30.11.2015 г.

Чрез реализацията на проекта е извършена реформа и закриване на Дома за медико-социални грижи за деца и е разширен спектърът на социалните услуги в общината. За децата с проблеми в развитието от ранна възраст е предоставена специализирана подкрепа, а за тези с тежки увреждания са осигурени непрекъснати медицински грижи съобразно индивидуалните им потребности.

Лицата, проявяващи интерес, могат да се обръщат за повече информация на тел. 066 986 363 и моб. 0877 158 831, ел. поща: uslugizadeca@garovo.bg