Водният проект на Габрово бе първата мащабна инвестиция на Община Габрово за ефективно и интегрирано управление на ресурсите в сектор води, реализирана с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на Европейския съюз и държавния бюджет на Република България, чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“.

След 8 години подготовка и 3 години работа на терен, една от най-тежките и социално отговорни инвестиции на стойност 87.8 милиона лева бе успешно изпълнена. Реконструираните обекти по проекта ще бъдат официално открити днес - 4 септември 2015 г.

Събитието включва заключителна конференция по проекта, която ще се проведе от 15.00 часа в зала „Възраждане“, посещение на Пречиствателната станция за отпадъчни води в 16.00 часа и церемония по официално откриване на обектите от 17.00 часа на територията на Пречиствателната станция за питейни води, която е и първата реконструирана по Оперативна програма "Околна среда".

Символичното откриване на обектите по водния проект на Габрово ще уважат министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев. На събитието е поканен да присъства и министър-председателят Бойко Борисов.

В периода 2012 – 2015 г. бяха изградени 120 км ВиК мрежи в 16 квартала на града, ремонтирани - 5 помпени станции, а двете пречиствателни станции - за питейни и отпадъчни води, бяха напълно обновени.

Създавайки голяма добавена стойност, екологичната инвестиция бе съвместена с други мащабни благоустройства на градската среда. Поради интензивните изкопни дейности и амортизираното състояние на улични и тротоарни настилки, бяха изпълнени допълнителни инвестиции в пътна инфраструктура. Община Габрово договори кредитен ресурс на стойност близо 4 млн. лв. от Фонд ФЛАГ, чрез който над 100 улица в града бяха цялостно преасфалтирани.

Благодарение на европейската солидарност и обединените усилия на всички заинтересовани страни, Община Габрово приложи цялостни инженерни решения във ВиК сектора на града, като изгради модерна, екологосъобразна и надеждна инфраструктура от ново поколение, по целия път на водата.

Инвестицията не само обезпечи необходимостта от съществени подобрения в базисната инфраструктура, но и съблюдава социалните отговорности, свързани с възстановяване на природните ресурси, опазване на околната среда и поддържане на екологичното равновесие.

За да хванете концерта от самото начало
4 Септември 2015
Частици от миналото изградиха настоящи приятелства и бъдещо партньорство
4 Септември 2015