Осем младежи от побратимения белгийски град Аалст заедно с осем габровски младежи и техните ръководители ще участват в съвместен проект за междукултурен обмен в селата Стоевци и Гъбене от 24 до 28 август 2015 г.

Проектът „Частици от миналото“ се реализира от Община Габрово и общинската администрация на Аалст по програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждании“ и е финансиран от Европейския съюз. Той се базира на опита на Община Габрово от провеждане на инициативата „Приеми ме на село“ през последните две години, като надгражда и развива постигнатите резултати от осъществения младежки обмен през 2013 и 2014 г. между двата побратимени града.

Сред основните цели са преодоляване на негативните тенденции при младите хора, свързани с отдалечаване и непознаване на националните обичаи и традиции; създаване на възможности за общуване между поколенията като се стимулира разбирателство и диалог; съхраняване на идентичността и уникалността на националните култури на България и Белгия; опознаване на културното наследство на двете страни като се популяризира и съхрани автентичността му.

По време на изпълнение на проектните дейности младежите ще имат възможност да посетят културните забележителности на Габрово и региона. Ще придобият непосредствен опит от живота в българското село и ще научат за местните бит, традиции, обичаи, кулинарни практики и местни легенди. По примера на инициативата „Приеми ме на село“, в част от дейностите е предвидено габровските и белгийските младежи да се включат в ежедневната работа на своите приемни баби и дядовци, да им помагат в овощните и зеленчуковите градини. Ще се научат на характерни за региона техники в производството на домашно сирене и масло и ще проучат символиката на българските обредни хлябове.

Белгийските младежи ще се опитат да донесат вода с менци и ще изминат пътя, по който в миналото са ходили до извора. Те ще имат възможност да представят пред габровските си връстници обичаи, традиции и кулинарни изкушения от Аалст.

Надеждата на организаторите на проекта е с „частиците от миналото“ да бъдат изградени културни мостове в бъдещето на обединена Европа.

Тази публикация е създадена в рамките на проект № 2015-2-BG01-KA105-014449 „Частици от миналото“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез програма Еразъм +. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалното становище на Европейската комисия и на Центъра за развитие на човешките ресурси.