Община Габрово кандидатства по схемата „Независим живот“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Проектното предложение „Подкрепа за независим живот на възрастни и лица с увреждания“ бе подадено за оценка от Министерството на труда и социалната политика в края на миналата седмица. Стойността на разработката е 500 000 лв.

Чрез проекта ще се даде възможност на по-голям брой нуждаещи се да ползват услугите „личен асистент“ и „социален асистент“. С него ще се надгради дейността на звеното за услуги в домашна среда към общинската структура „Заведения за социални услуги“, както и работата по стартиралия проект „Нови възможности за грижа“. Към момента чрез двете услуги на територията на община Габрово са обхванати 113 лица, които се обслужват от 92 лични и социални асистенти.

Процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот“, която е с конкретни бенефициенти общините, има за цел подобряване качеството на живот и достъпа до услуги за социално включване, в това число и здравни, на хора с увреждания и лица над 65 години в невъзможност за самообслужване. Така ще се даде и шанс за връщане в реалния пазар на труда на хората, полагащи грижи за близките си с увреждания.

Предвижда се услугата „личен асистент“ да е за период от 12 месеца и да се предоставя на 60 потребители, обслужвани от 60 лица.

Услугата „социален асистент“ планира 11 лица да се грижат за 44 потребители в период от две години. Ще бъде създаден изнесен офис с двама служители, които ще са ангажирани с всички административни детайли по предоставяне на услугите.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 150 млн. лв., от тях 127,5 млн. лв. са от Европейския социален фонд и 22,5 млн. – национално съфинансиране. Минималният размер за всеки кандидат е 80 хил. лв., максималният – 500 хил. лв. Не се изисква съфинансиране от страна на кандидатите и безвъзмездната финансова помощ може да покрие до 100% от общо допустимите разходи по проекта. Минималната продължителност на дейностите е 18 месеца, но не по-късно от 31 декември 2017 г.