По време на извършените от Община Габрово финални инспекции по възстановителните работи, в рамките на етап 3 от рехабилитацията и разширяването на ВиК мрежата на гр. Габрово по проекта за водния цикъл, са констатирани участъци от ул. Николаевска с дефектирали тротоарни настилки.

Констатираните недостатъци са свързани с частично изронване на фуги, зацапване на плочки с битумен материал на места и редки случаи на разместени плочки. В тази връзка са издадени инструкции на фирмата изпълнител за извършване на съответните корекции.

Предстои изпълнението на частични мерки по цялата дължина на улицата, в териториалния обхват на изпълнителя, за отстраняване на дефектите за негова сметка – ремонт на фуги, подмазване на фуги към сгради, почистване, пренареждане на разместени плочки, свързване на стария и новия тротоар на кръстовището с ул. Лиляна.

По отношение на тротоарната настилка на ул. Николаевска следва да се има предвид наличието на фактори, свързани с изминалия период на активно използване на тротоарите по улицата, които са допринесли за сегашното им състояние. Тук следва да се отчетат недобросъвестната експлоатация и неправомерното паркиране на автомобили върху тротоарните плочки, въпреки налаганите на нарушителите санкции, както и изпълнението на последващи, в случая частни инвестиции по полагане на кабелна мрежа, който се изпълняват в момента.

При реализацията на цялостната инвестиционна програма на проекта за водния цикъл, Община Габрово винаги се е стремяла в оптимална степен да съвмести ремонтните работи с други, външни на проекта благоустройствени мероприятия, именно с цел постигане на интегритет на изкопните дейности. Благодарение на съвместни координационни действия с други инвеститори, в по-голямата част от обхвата на проекта, изкопните дейности бяха успешно съвместени с полагането на газификационната мрежа и окабеляване (в т.ч. и по ул. Николаевска), както и с благоустрояването на уличната мрежа в рамките на проекта за градска среда, изпълняван по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.“.

В случая, към момента на ремонта на ул. Николаевска, конкретният кабелен оператор не е имал готовност за извършване на инвестиционната си програма. По тази причина, полагането на кабелна мрежа се извършва на този етап, по вече новоизградените тротоари на улицата, на база издадено разрешение от Община Габрово, съгласно Наредба 2 за използване и опазване на улиците, тротоарите, площадите, пътищата, мостовете, подлезите, парковете, лесопарковете и уличните насаждения на територията на община Габрово. Следва да се има предвид, че дейността на кабелния оператор е регламентирана и подлежи на определени условия, и контрол. Съгласно Наредбата, кабелният оператор се задължава да възстанови разкопаните участъци и да почисти района за собствена сметка, като възстановяването се извършва с нови материали, съгласувани с Община Габрово, в конкретния случай – със същите тротоарни плочки. Завършването на възстановителните работи в указания в разрешението срок, се установява с констативен протокол, след което е приложим гаранционен срок за извършените дейности. 

На ул. Николаевска всички участъци от тротоарните площи, които Община Габрово е констатирала като дефектирали, ще бъдат откоригирани за сметка на изпълнителя. В допълнение, предвид приключването на строителните дейности в рамките на този строителен договор, в предвидения едногодишен срок за установяване и отстраняване на дефекти, ще бъде извършван и последващ мониторинг за състоянието на тротоарната настилка.

 

 

Започва пълното възстановяване на нарушената настилка на кръстовището на бул. Априлов с ул. Райчо Каролев
2 юли 2015
АЕК "ЕТЪР" посрещна своя 13-милионен посетител
3 юли 2015