Община Габрово е сред десетте публични институции, които получават безвъзмездна финансова помощ по линия на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз във връзка с бедствията от периода 19-23 юни миналата година.

Общата стойност на подписания с Министерство на регионалното развитие и благоустройството договор за изпълнение на проект „Почистване от наноси на речните корита на реките Янтра, Синкевица и Паничарка на територията на град Габрово“ е 128 503,75 лв. Чрез предвидените дейности ще се подобри проводимосттта на речните легла и ще се намали рискът от излизане на реките от коритата им, наводняване на прилежащите терени, нанасяне на социални и имуществени вреди.

р. Синкевица

В рамките на 16 месеца ще бъде извършено почистване на наноси от тиня, речен камък, пясък, строителни отпадъци и други в шест критични участъка от коритото на р. Янтра, два участъка от коритото на р. Синкевица и един участък от коритото на р. Паничарка. Вследствие на интензивните валежи от 19 и 20 юни 2014 г. нивото на трите реки и местните дерета се увеличи рязко, с което бяха причинени поражения и материални щети. В селата Новаковци, Гъбене, Козирог, Стойчевци, Цвятковци, Беломъжи, Съботковци и Армени бяха разрушени улици, водостоци, паднала подпорна стена, а речните легла на р. Янтра и притоците й бяха затлачени с отложен речен камък, тиня и пясък.

Фонд „Солидарност“ е създаден за реакция при големи природни бедствия и като израз на европейската солидарност с регионите, засегнати от бедствия в рамките на Европа. България е подала три заявления за подпомагане към Европейската комисия – едно за справяне с последиците от наводненията от м. юни 2014 г., с декларирани щети в размер на 311 млн. евро, едно за регионално бедствие за наводненията в Мизия от м. август 2014 г., с щети за 75,191 млн. евро, както и за бедствията от края на м. януари и началото на м. февруари 2015 г., с общи преки щети 243,305 млн. евро.

По първото заявление на страната ни бяха предоставени 10,5 млн. евро. По второто – предстои да бъдат получени 1,98 млн. евро, а третото е в процес на оценка от ЕК, като се очаква да бъдат отпуснати над 6 млн. евро. Помощта, получена от фонда, се разпределя между пострадалите общини и ведомства на базата на приета с Решение на Министерски съвет методология. След определяне на операциите, които ще бъдат финансирани, се отправя покана към конкретните органи, които могат да получат финансиране, да подадат проектни предложения. 

„Виолата свири за тъжните филми”
25 юни 2015
Хора за хората и тази неделя
25 юни 2015