Община Габрово е сред десетте публични институции, които получават безвъзмездна финансова помощ по линия на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз във връзка с бедствията от периода 19-23 юни миналата година.

Общата стойност на подписания с Министерство на регионалното развитие и благоустройството договор за изпълнение на проект „Почистване от наноси на речните корита на реките Янтра, Синкевица и Паничарка на територията на град Габрово“ е 128 503,75 лв. Чрез предвидените дейности ще се подобри проводимосттта на речните легла и ще се намали рискът от излизане на реките от коритата им, наводняване на прилежащите терени, нанасяне на социални и имуществени вреди.

р. Синкевица

В рамките на 16 месеца ще бъде извършено почистване на наноси от тиня, речен камък, пясък, строителни отпадъци и други в шест критични участъка от коритото на р. Янтра, два участъка от коритото на р. Синкевица и един участък от коритото на р. Паничарка. Вследствие на интензивните валежи от 19 и 20 юни 2014 г. нивото на трите реки и местните дерета се увеличи рязко, с което бяха причинени поражения и материални щети. В селата Новаковци, Гъбене, Козирог, Стойчевци, Цвятковци, Беломъжи, Съботковци и Армени бяха разрушени улици, водостоци, паднала подпорна стена, а речните легла на р. Янтра и притоците й бяха затлачени с отложен речен камък, тиня и пясък.

Фонд „Солидарност“ е създаден за реакция при големи природни бедствия и като израз на европейската солидарност с регионите, засегнати от бедствия в рамките на Европа. България е подала три заявления за подпомагане към Европейската комисия – едно за справяне с последиците от наводненията от м. юни 2014 г., с декларирани щети в размер на 311 млн. евро, едно за регионално бедствие за наводненията в Мизия от м. август 2014 г., с щети за 75,191 млн. евро, както и за бедствията от края на м. януари и началото на м. февруари 2015 г., с общи преки щети 243,305 млн. евро.

По първото заявление на страната ни бяха предоставени 10,5 млн. евро. По второто – предстои да бъдат получени 1,98 млн. евро, а третото е в процес на оценка от ЕК, като се очаква да бъдат отпуснати над 6 млн. евро. Помощта, получена от фонда, се разпределя между пострадалите общини и ведомства на базата на приета с Решение на Министерски съвет методология. След определяне на операциите, които ще бъдат финансирани, се отправя покана към конкретните органи, които могат да получат финансиране, да подадат проектни предложения.