„Всички общини, изпълняващи водни проекти срещат сходни предизвикателства, но Община Габрово е сред тези, които най-ефективно изпълняват инвестицията благодарение на добрата комуникация между участниците в процеса“, заяви председателят на Българската асоциация по водите инж. Иван Иванов след проведената четвърта национална конференция, посветена на предизвикателствата при изпълнението на обекти по ОП „Околна среда“ и по Програмата за развитие на селските райони.

Форумът бе организиран съвместно от Камарата на строители в България, Българската асоциация по водите и вестник „Строител“.

Целта на дискусията бе да бъдат представени експертните становища всички страни, ангажирани с изграждане на обекти по двете оперативни програми – възложители, проектанти, консултанти, строители, надзор.

Предизвикателствата при реализирането на водния проект на Габрово и изпълнението на инвестицията до момента представи по време на дискусията ръководителят на проекта Марта Петрова.

Участниците в конференцията бяха запознати с мерките, които ще бъдат предприети при предстоящите реформи в отрасъл ВиК, както и с напредъка по водните проекти на Столична община, община Бургас и град Враца.

„Провеждането на конференцията във време, в което приключва настоящият оперативен период и се започва следващият прави мненията на представителите на общините, изпълняващи водни проекти, особено ценни“, каза още председателят на Българската асоциация по водите. Според него изключително важен е и направеният, от страна на ръководството на управляващия орган на ОПОС, анализ на идентифицираните проблеми при изпълнението на проектите и начините за тяхното преодоляване в бъдеще.

Представителите на ВиК операторите у нас изразиха становище, че приоритетно през следващия програмен период трябва да се инвестира в големи обекти в населени места над 10 000 еквивалент жители и след това да се премине към инвестиции в по-малки населени места. Експерти в сектора от Румъния споделиха своя опит в изпълнението на екологични проекти с европейско финансиране по тяхната оперативна програма.

Всички мнения и предложения, направени по време на срещата ще бъдат обобщени и представени на ресорните министерства, за да бъдат взети под внимание при разговорите за следващия оперативен период и изпълнението на предстоящите реформи в отрасъл ВиК.

Снимки: в. "Строител", автор Денис Бучел

Съобщение за отбиване на движението в района Царева ливада - Габрово
26 ноември 2014
По-красива и по-светла Коледа в Габрово
26 ноември 2014