Днес, 8 февруари 2010 година, Община Габрово представи за оценка в Министерство на регионалното развитие и благоустройството поредното проектно предложение за финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007–2013.

Индикативната стойност на проекта „Създаване на привлекателна физическа среда на гр. Габрово чрез интегрирани мерки за градско възстановяване и развитие” е 5 509 905 лв. Той предвижда изпълнението на комплекс от благоустроителни мероприятия по обособен ключов участък от града (широк и идеален център) - западен вход на града от посока София, кръстовище на автогара и прилежащи територии, района на музей „Дом на хумора и сатирата”, спортна зала „Орловец”, крайречна улица „Аврам Гачев” и идеален административен център.

Инвестицията включва възстановяване и благоустрояване на зелени площи и детски площадки, рехабилитация на пешеходни алеи, тротоари и пешеходни зони, изграждане на велосипедни алеи, рехабилитация и реконструкция на прилежащи улични мрежи, изграждане на обществени паркинги, встрани от главни улици, въвеждане на енергоспестяващо улично осветление и охранителни системи за превенция на риска, създаване на достъп за хора с увреждания в рамките на проектния участък.

С реализацията на проекта се цели да се подобрят жизнената и екологичната среда, качеството на живот, достъпът до основни услуги, както и да се създадат нови възможности за икономическо и социално развитие на града.

На живо от Узана
5 февруари 2010
Много добра оценка за почистването на града
9 февруари 2010