На 5 февруари 2010 г. кметът на Община Габрово Томислав Дончев подписа договор за изпълнение на проект „Инфраструктурни мерки за укрепване на свлачище на ул. „Топлеш”, град Габрово”. Проектът е на обща стойност 937 622 лв. и се финансира по Оперативна програма „Регионално развитие”, приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” на схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161РО001/1.4-04/2009: „Подкрепа за дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градските агломерации”.

В рамките на схемата са финансирани общо 11 проекта от цялата страна, като след извършена оценка на проектното предложение по препоръка на оценителната комисия, договарящият орган в лицето на МРРБ класира проекта на Община Габрово на първо място (със 79 от 90 възможни т.).

Това е втората схема, насочена към подкрепа за предотвратяване на свлачища в градските агломерации, която беше публикувана с остатъчния ресурс от предходната схема. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ по 11-те сключени договора е 8 581 417 лв., от които 7 294 205 лв. - съфинансиране от Европейски фонд за регионално развитие. Реализацията на дейностите от одобрените проектни предложения, ще способства за укрепването на 11 свлачища и срутища. Приблизително 80 421 жители ще бъдат облагоделствани от изпълнението на 11-те договора.

Проектът на Община Габрово предвижда извършването на превантивни мерки за заздравяване и укрепване на свлачище в габровския квартал Лисец. Районът е избран поради продължаващия свлачищен процес, който застрашава от прекъсване единствената пътна връзка с горната част на квартала. След направено проучване е установено, че през последните години свлачището в значителна степен е увеличило своя обхват, като циклично се е активизирало. В момента то е достигнало дължина около 120 м и ширина около 110 м, което налага незабавна интервенция за укрепване и ограничаване на обхвата му.

С реализирането на спечеления от Община Габрово проект, проблемът със свлачището в кв. Лисец ще бъде окончателно решен. Проектът предвижда изграждане на временни пътища за изпълнение на предвидените противосвлачищни мероприятия, изграждане на съоръжения за понижаване на подпочвените води под нивото на хлъзгателната повърхност и за отвеждането им извън територията на свлачището, изграждане на съоръжение за заздравяване и конструктивно укрепване на свлачището, както и монтиране на 7 реперни марки за извършване на геодезични наблюдения на движението на свлачището.

Изпълнението на проекта ще допринесе за подобряване на инфраструктурата и екологичните условия в квартала, повишаване на безопасността и сигурността за населението. Продължителността му е 12 месеца.

На живо от Узана
5 февруари 2010
Много добра оценка за почистването на града
9 февруари 2010