От началото на ноември стартира дейността на новото звено „Озеленяване“ към Община Габрово. Цялостната дейност на звеното ще се осъществява в изпълнение на Стратегия за подобряване и развитие на зелените градски зони в град Габрово.

В настоящия есенно-зимен сезон новата структура ще бъде ангажирана с поддържане на зелените площи и детските площадки, в това число оформяне на корони на дървета, зазимяване на розите, почистване на паркови алеи от шума и сняг, текущ ремонт на паркова мебел и детски съоръжения, преглед на поливни системи. През пролетта експертите от звеното планират промяна на съществуващи цветни фигури и използване на нови видове цветя, подмяна на кашпи и поставяне на нови в централната градска част, засаждане на дървета и жив плет в зони за улично озеленяване.

  

Звеното подготвя извършване на мащабна инвентаризация и паспортизация на зелените площи, което включва алейна мрежа, паркова мебел, водни площи и скални кътове, видове растителност, дървета, храсти, тревна покривка, цветни фигури, архитектурни елементи, паметници и скулптури. Целта на инвентаризацията е да бъде определено точното състояние на зелената система и необходимите мерки за нейното по-добро функциониране. На тази база звено „Озеленяване“ ще предложи прекатегоризация на типовете зелени площи, според интензивността на поддържане. Ще бъдат изготвени и технологични планове за отделни зони, които ще съдържат информация за честотата и видовете мероприятия по поддържането им. Допълнително всички дървета над 20-годишна възраст, намиращи се на обществени терени в града, с изключение на овощните, след като бъдат парспортизирани ще преминат персонална фитосанитарна оценка, според която ще се определят конкретните мерки за подобряване на общото състояние на дървото и естетическия му вид.

Планира се и създаване на ГИС базирана специализирана информационна система за поддържане на оперативната информация за елементите и съоръженията, от които се състои зелената инфраструктура. Целта е системата да дава най-пълна картина на процесите и да предоставя възможности за подобряване на управлението на зелените площи и парковете, с цел повишаване на качеството на тяхното обслужване.

Полагането на комплексна грижа и по-ефективното управление ще променят облика на зелената система на града, така че той да бъде много по-подреден, по-зелен и по-цветен.

При създаване на новата дейност Община Габрово ще работи в партньорство и според добрите практики и модели на работа на побратимения швейцарски град Тун.

Преустановено водоподаване по бул. Априлов
4 октомври 2014
Нова техника за по-чисти улици
6 октомври 2014