Днес започва провеждането на Национална кампания 2014 „Детската безопасност – споделена отговорност и грижа“, която ще продължи до края на ноември тази година. Организатори са Държавната агенция за закрила на детето в партньорство с държавни институции, граждански организации и с активното участие на общините.

Основните послания на кампанията са свързани с осигуряването на безопасна среда за живот и развитие на децата в България. Инициативата цели да повиши обществената ангажираност за намаляване степента на нараняванията на децата при пътни инциденти и битов травматизъм. Тя ще подобри информираността, знанията и уменията за предотвратяване на детските наранявания. Ще бъде подкрепено разработването на планове за действия на местно и национално ниво, ограничаващи нараняванията при децата. Ще се ускори приемането и изпълнението на програми за детската безопасност.

В рамките на кампанията се организират два национални конкурса. Единият е за детска рисунка, фотография или фотоколаж. В него могат да участват всички деца и ученици на възраст от 5 до 18 години, които ще бъдат разделени по възрастови групи от журито. Конкурсът стартира днес и ще продължи до 1 ноември тази година. Регламентът му може да прочетете тук, формуляр за участие да изтеглите от тук, а приложенито по темите „Наръчник за детска безопасност“ да видите тук.

Другият конкурс - „В подкрепа на детската безопасност“, е за реализиране на инициативи, програми и проекти по превенция на рисковете от злополуки и наранявания при деца. В него са поканени да участват детски и учебни заведения, читалища, клубове и школи за деца, домове и резидентни услуги за деца, лишени от родителски грижи, институции на централно и местно ниво, неправителствени организации, представители на бизнеса и медии. Той също стартира днес и ще приключи на 20 ноември 2014 г. Регламентът му може да прочетете тук, заявление за участие да изтеглите от тук, а предложение за участие – от тук.

Инициаторите на кампанията се стремят да провокират активността на институции, местна власт, учебни заведения, граждански организации, медии, родители и деца да участват в инициативи, които ще променят средата им на живот и култура на поведение. Ще се организират работни срещи, на които ще се обсъдят възможности за реализиране на проекти и програми относно детската безопасност.