Екипът по приемна грижа към Община Габрово и отдел „Закрила на детето” настаниха в началото на седмицата две деца в приемно семейство. Сестричките на 2 и на 3 години са от общността и са настанени по спешност. Към момента те не могат да бъдат отглеждани от рождената си майка. Единствената алтернатива за тях е била настаняване в приемно семейство.

Приемните им родители са професионални, а момиченцата са първите деца, които се настаняват при тях. Община Габрово, като доставчик на услугата „Приемна грижа”, сключи договор със семейството за възлагане и извършване на дейността. От Дирекция „Социално подпомагане” изготвят доклад, план за действие и заповед за настаняване.

С днешна дата настанените деца по проект „И аз имам семейство” в общината са 14. Те живеят в единайсет приемни семейства, като три от тях отглеждат по две деца. През този месец едно от децата е осиновено от приемното семейство, в което е било настанено в края на 2012 г. Други три деца, настанени в приемни семейства, са в процедури по осиновяване.

За целия период на проекта са утвърдени 13 приемни семейства, две от тях са доброволни. Други единайсет кандидати са се отказали по време на проучването, оценката и обучението. За отглеждането и възпитанието на децата професионалните родители получават месечен бюджет за издръжката им, както и възнаграждение. Екипът по приемна грижа организира поддържащи обучения. Родителите могат да участват в групи за самопомощ, където да споделят проблеми и да търсят решения при трудни ситуации. Една от основните трудности е раздялата на детето с приемното семейство – при случаи на осиновяване или реинтеграция.

Към настоящия момент се изготвят годишни доклади на утвърдени приемни семейства. В тях се проследява развитието им като приемни родители и се оценява качеството на предоставяне на услугата и грижата за децата. Екипът по приемна грижа и отдел „Закрила на детето“ преценяват дали семейството може да продължи да предоставя социалната услуга според постигнатите резултати в отглеждането.

Срокът за реализиране на дейностите по проекта и за предоставяне на услугата „Приемна грижа” е удължен до 31 май 2014 г. Лицата, проявяващи интерес, могат да се обръщат за повече информация на тел. 066/818 399/442, моб. тел. 0889 691 699,  както и на място в Община Габрово – пл. „Възраждане” № 3, ет. 3, стая 342.

Проектът „И аз имам семейство” стартира на 8 декември 2011 г. съгласно споразумение за партньорство BG051PO001-5.2.11-0001-С0001/№ СИ01-75 между Агенция „Социално подпомагане” и Община Габрово. Финансирането е чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. по схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-5.2.11 „Приеми ме”. Дейностите се реализират в партньорство със Сдружение с идеална цел „SOS – Детски селища България”.


Инвестира във Вашето бъдеще!