В официално писмо до министъра на финансите Петър Чобанов, в качеството му на Председател на Междуведомствения съвет за оценяване, приоритизиране и подбор на проектни и програмни предложения за изпълнение на целите на ПИП „РАСТЕЖ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ“, кметът на Община Габрово поиска да получи копия от следните документи:

 - Протоколите от работата на Междуведомствения съвет за оценяване, приоритизиране и подбор на проектни и програмни предложения за изпълнение на целите на ПИП „РАСТЕЖ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ“;

 - Методиката, разработена по критериите, разписани в ПМС №4/16.01.2014г., по която са оценявани проектните предложения;

 - Детайлните оценки на всички получени проектни предложения - по критерии, както и обща получена оценка.