На официална церемония по случай световния ден на географските информационни системи (ГИС), Община Габрово бе наградена за устойчиво развитие на ГИС в помощ на общинските дейности в категорията „Местна администрация“. „ЕСРИ България“ връчи отличията за реализирани стратегически проекти в областта на геопространствените технологии през 2013 г. Кметът Таня Христова получи наградата от Благой Станчев – парламентарен секретар на Националното сдружение на общините в Република България. Събитието се състоя на 20 ноември 2013 г. в зала „Роял“ на „Шератон София Хотел Балкан“ в столицата.

Настоящата награда е признание за работата на Общината в прилагането на иновативен подход за визуализация и управление на геопространствените данни, налични на територията на Габрово. Нашият град е един от малкото в страната, който развива и надгражда възможностите на своята геоинформационна система чрез създаване на приложения и инструменти. Те допринасят за по-добро качество на административното обслужване на гражданите и представителите на бизнеса. Целта е да се осигури обществен достъп до пространствена информация.

Геоинформационният портал дава възможност чрез интернет да се ползва ресурсът на приложенията, разработени в системата. Основните от тях са: за кадастър и устройство на територията; за икономически дейности и фирми, регистрирани в града; за визуално представяне на проекти на Общината - Воден цикъл и Интегриран план за градско възстановяване и развитие; за градска среда, културни мероприятия и събития. Изключително полезно за гражданите е и приложението за управление и информираност на обществото при бедствия и извънредни ситуации.

В процес на разработване са нови инструменти, които ще допълнят и доразвият съществуващата в момента ГИС система. Те ще отразяват строително-ремонтни дейности, регистрация и управление на административни адреси и визуализация на сметосъбиране и снегопочистване. Работи се и по изграждането на икономически портал, както и на структура за въвеждане  и управление на подземен кадастър и за въвеждане на електронни регистри.

В откриването на форума в София участваха Хюго де Груф, отговарящ за политиките на Европейската комисия в областта на геопространствените данни и за директивата INSPIRE на ЕС, Дийн Анджелидес, вицепрезидент на ЕSRI - водеща компания за географски информационни системи, Даниела Бобева - заместник министър-председател на Република България, Десислава Терзиева - министър на регионалното развитие, и деканът на Геолого-географския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ доц. д-р Марин Иванов.

Географската информационна система на Община Габрово е създадена с финансовата помощ на Европейския съюз чрез Оперативна програма на 20 ноември 2013 г. Административен капацитет“ по проект „Модернизиране на административното обслужване в Община Габрово чрез развитие и предоставяне на качествени електронни услуги за гражданите и бизнеса”, приключил през 2011 г.

За повече информация посетете http://www.gis.gabrovo.bg

 

 

 

 

Възстановена е асфалтовата настилка на улица Тодор Бурмов
20 ноември 2013
Фестивалът на скандинавското кино "Северно сияние" започва този петък
21 ноември 2013