Крайречна алея, нови паркоместа и детски площадки са само част от дейностите, които ще се реализират с европейски средства

Оригинални благоустройствени решения, подобряване на достъпността, сигурността и екологичните условия е очакваният ефект от предстоящите обновителни работи в централната част на Габрово.

В рамките на проекта за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда ще бъдат извършени строителни дейности по улиците „Цанко Дюстабанов”, „Стара планина”, „Първи май”, „Константин Иречек”, „Петко Каравелов” и „Янтра”. Използваната предимно за паркиране и почти непроходима улица „Софроний Врачански” ще бъде изцяло реконструирана, за да се въведе организация в транспортния поток. Ще бъде изградена подпорна стена в участъка между мост Игото и Баев мост с конзолни наддавания за автомобилно и пешеходно движение покрай източния бряг на р. Янтра. Амортизираните настилки по улиците и тротоарите в района, както и занемарените тревни площи и градински елементи ще бъдат заменени с нови. Проектът предвижда изграждане на нови паркоместа, детска площадка, места за отдих, допълнително улично и парково осветление. В цялата територия ще бъде осигурен достъп за лица със специални потребности – елемент, който липсва към момента.

ул. „Софроний Врачански“

Спазвайки технологичната последователност на строително-монтажните работи, Община Габрово полага усилия за оптимално координиране в извършването на дейностите. Строителството ще бъде съвместено с мероприятията по водния цикъл в района. По ул. „Константин Иречек” е изграден разпределителен водопровод, а по „Цанко Дюстабанов” и „Стара планина” – и магистрален. По ул. „Първи май” е изграден разпределителен водопровод и дъждовен канал с дъждоприемни шахти. В траншеите е положен първи пласт асфалт. Предстои цялостно асфалтиране на улицата в участъка й от ул. „Радецка” до ул. „Опълченска”. Изпълнени са отклоненията, направено е хидравлично изпитване, предстои дезинфекция и превключване на абонатите към новата мрежа. По улици „Петко Каравелов”, „Янтра” и „Софроний Врачански” не се предвиждат дейности по водния цикъл.

Стремежът е да се създаде организация и контрол за ритмично извършване на новото строителство и възстановяването след водния цикъл. Този принцип ще се прилага за всички предстоящи обекти с цел спестяване на средства и време, и не на последно място – намаляване на неудобствата за гражданите. По естествен път се надграждат инвестициите в градската среда и инфраструктурата на Габрово, което е част от последователната политика за възстановяване и развитие.

С благоустройството на публични пространства в квартал Шести участък ще се реставрира и съхрани културно-историческото наследство. Един от основните проблеми с автомобилния достъп до сградите в квартала ще намери разрешение чрез създаване на подходяща физическа среда и условия за паркиране. Изронените каменни плочи ще бъдат подменени с нов калдъръм. Ще има ново улично осветление, оформяне на зелени площи, рехабилитация на зони за игра. Априловата чешма ще бъде демонтирана и върната на автентичното й място, а чешмата Гунин кладенец – реставрирана. Дейностите се съвместяват с подмяната на ВиК инфраструктурата в района. По улици „Радион Умников”, „Опълченска”, „Калоян”, „Пенчо Постомпиров”, „Пенчо Славейков”, „Николай Палаузов”, „Марин Дринов”, „Козлодуй” и „Еким Цанков” вече са изградени нови водопроводи, дъждовна и битова канализация с отклоненията. Направени са хидравлични изпитвания и абонатите са превключени към новата мрежа. По някои от улиците са изпълнени и възстановителни асфалтови работи по траншеята, предстои пълно възстановяване.

кв. Шести участък

Изпълнител на подобект „Реконструкция на улица „Софроний Врачански“, ЦГЧ-Изток” и „Благоустрояване на VI участък-ЦГЧ” е ДЗЗД „Лимк. В него влизат габровската фирма „Лимк” ООД и софийската „Техно Строй България” ООД. Стойността на строително-монтажните работи е 3 184 226, 27 лв. с ДДС. Срокът за реализация е 359 календарни дни. Интегрираният проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда на Габрово се финансира от Оперативна програма „Регионално развитие”.