Прием на документи за кандидат- потребители и лични асистенти стартира Община Габрово. Процедурата е част от проект „Подкрепа за достоен живот” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Алтернативи”.

Основните задължения на личните асистенти са свързани с помощ при поддържане на личната хигиена, хранене и обличане, вземане на лекарства, рехабилитационни или други специализирани услуги, почистване на жилищни помещения, приготвяне на храна. Асистентите ще бъдат от полза и при придвижване на нуждаещия се до специализирани детски или здравни заведения, закупуване на хранителни продукти и лекарства, заплащане на комунално-битови услуги със средства на потребителя и други.

Кандидатите за лични асистенти трябва да бъдат лица в трудоспособна възраст. Те могат да са безработни, трудово заети лица – наети или самонаети, както и неактивни лица – студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране, които могат да извършват допълнителен почасов труд. Одобрените за лични асистенти ще преминат обучение и с тях Община Габрово ще сключи трудов договор.

За ползватели на социалната услуга „Личен асистент” могат да кандидатстват възрастни и деца с трайни увреждания, нуждаещи се от постоянна грижа. Изискването към тях е да имат 90 на сто и повече процента трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, с или без чужда помощ. От услугата ще могат да се ползват лица с по-нисък процент на трайно увреждане - с установена невъзможност за самостоятелно обслужване, деца до 16 години с 50 на сто и повече процента увреждане, деца от 16 до 18 години с 50 на сто и повече процента трайно намалена работоспособност, с чужда помощ или с невъзможност за самостоятелно обслужване.

Желаещите да бъдат лични асистенти или потребители на социалната услуга, могат да подават документи в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Габрово от 11 до 15 ноември 2013 г., от 8:30 до 17:00 часа всеки делничен ден. Изборът на лични асистенти включва подбор по документи и интервю с кандидатите за установяване на мотивацията и нагласите за работа. Събеседването с одобрените ще се проведе от 13 до 20 ноември 2013 г. Лицата ще бъдат уведомени допълнително. За повече информация тел. 066/818 442.