Дейностите по обновяване на едни от най-атрактивните и популярни национални обекти на културно-историческото наследство в Габрово отбелязват сериозен напредък. Работата се осъществява в рамките на проект BG161PO001-3.1-03-0028 „Интегриран проект за развитие на културно-историческия туристически продукт и свързаната с него инфраструктура в община Габрово”.

Финансирането е по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции” на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. Общата стойност на проекта е 6 195 596 лв., от които 275 704 лв. са собствен принос.

Строително-ремонтните и консервационно-реставрационните работи на четири обекта - паметници на културата, стартираха в края на месец март тази година. Рехабилитацията на туристическата инфраструктура в АЕК „Етър” вече приключи. Шест от общо седем обекта в АИР „Боженци” са също завършени. В резервата се извършва възстановяване на калдъръма. Продължават строително-ремонтните работи по Дечковата къща, където ще бъдат обособени „ретро” дрогерия и „ретро” фотоателие. Тече преустройството на бившата сграда на Регионален исторически музей на ул. „Николаевска” № 3, която ще се превърне в интерактивен музей на индустрията.

Паралелно с процеса на строителство, Община Габрово работи и с избраните изпълнители за доставка на специализирана техника, обзавеждане и оборудване за динамично и интерактивно представяне на музейни експозиции. В ход е създаването на туристически интернет портал за резервации и настаняване на територията на общината. Разработени са графични знаци и интернет банери за обектите. Активно се подготвят предвидените рекламни материали. Като част от заложените дейности бяха обучени 15 лица по професиите „Екскурзовод” и „Аниматор в туризма”. Проектът ще бъде представен в десетото издание на международното туристическо изложение „Планините на България - гостоприемство в четири сезона” от 10 до 13 октомври 2013 г. в курорта Пампорово.


Тази публикация е направена в рамките на договор BG161PO001/3.1-03/2010/019 Интегриран проект за развитие на културно-историческия туристически продукт и свързаната с него инфраструктура в община Габрово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

 

„Празник на духовната музика” в Габрово
11 октомври 2013
Днес е духовният празник на Габрово
14 октомври 2013