Значителен напредък отбелязва преструктурирането на Дома за медико-социални грижи за деца в габровския квартал Велчевци. Дейностите са по повод закриване на специализираните институции за деца в страната и разкриване на алтернативни социални услуги – част от националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”. В концепцията са включени домове от осем пилотни общини, сред които и габровският ДМСГД.

Строително-ремонтните дейности в корпуса, където ще бъдат разкрити новите здравно-социални услуги, вече приключиха. Работата бе по проект „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации“ на Оперативна програма „Регионално развитие“. Мултидисциплинарният екип специалисти от Община Габрово, отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“, Регионална здравна инспекция и ДМСГД, извърши подготовката. Изготвени са индивидуални оценки за потребностите на децата и техните семейства, както и индивидуални планове за действие. Въз основа на тях е разработен актуален регионален план за нов модел грижа за деца от 0- до 3-годишна възраст, ориентиран към превенция на изоставянето, с четири нови услуги. Дейностите са част от проект „ПОСОКА: семейство”. Двете разработки се изпълняват от Министерство на здравеопазването.

За успеха на деинституционализацията в областта допринасят и наколко проекта на Община Габрово. По проект „И аз имам семейство” към момента са утвърдени 10 приемни семейства, в които живеят 12 деца. Продължава приемането на документи от желаещи да бъдат професионални или доброволни приемни родители. Завърши строителството на къщите в кв. Борово и в кв. Трендафил по проект „Подобряване на грижата за деца с увреждания чрез изграждане на два центъра за настаняване от семеен тип в град Габрово”. Предстои обзавеждане, назначаване и обучение на персонала.

Част от подготовката за преструктуриране на Дома за медико-социални грижи за деца в града е изпълнението на проект „Разкриване на иновативни услуги за деца и семейства в община Габрово”. Чрез него ще бъдат създадени център за майчино и детско здраве, център за ранна интервенция за деца и семейства, дневен център за деца с увреждания и център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания, нуждаещи се от непрекъснати медицински грижи. Очаква се новите услуги да започнат да функционират на територията на дома от края на тази година.

Пълния текст за напредъка по проект „ПОСОКА: семейство”, изпълняван от Министерство на здравеопазването в партньорство с Агенция за социално подпомагане и Държавна агенция за закрила на детето, може да прочетете тук.