На 8 август в Трявна се състоя заседание на Надзорната комисия, осъществяваща мониторинг по време на изпълнението на проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Габрово”, реализиран по ОП „Околна среда“. На заседанието присъстваха кметовете на Габрово и Трявна, представители на институции и медии, екипът за реализиране на проекта и представители на фирмите, отговарящи за строителството и строителния надзор.

Ръководителят на проекта инж. Милена Гатева представи пред Надзорната комисия отчет на извършените досега дейности като основен акцент бе поставен на строителните работи. Поради неочакваните дъждове в началото на лятото и спецификата на работата строителите от ДЗЗД „Еко Гео Димас” актуализират Работната програма, за да бъде максимално ефективна. „Сега времето позволява и се работи интензивно. Ходът на строителството се движи според очакванията“, заяви Милена Гатева.

Към момента на територията на обекта е завършено изграждането на площадката за сепариране на отпадъци; почти напълно е изградена площадката за компостиране; изградени са експлоатационни и контролни пътища; напредък има по изкопните работи по клетката за депониране на отпадъци; почти е финализирано изграждането на външно довеждащо  водоснабдяване  и временно електрозахранване на обекта; във финален етап е строителството на административната сграда; почти e завършен напорен резервоар за нуждите за водоснабдяването на обекта и е изградена по-голямата част от постоянната ограда на депото.

„За двете общини Габрово и Трявна, е изключително важно обектът да бъде завършен дори и по-рано от предвидения срок, за да се облекчат жителите на общините с плащането на такса „Битови отпадъци“. Очакваме от екипа на проекта, строителите, авторския и строителния надзор да направят всичко възможно, за да имат Габрово и Трявна нова система за управление на отпадъците до края на 2014 година“, заяви Таня Христова, кмет на Габрово.

Пред Надзорната комисия бяха представени и реализираните до момента публични събития като част от дейностите по публичност на проекта. Предстои да започне сериозна информационна кампания, която цели да приучи хората към двукомпонентно разделно събиране на отпадъците и възприемането им като ресурс. От екипа на проекта съобщиха, че предстои премиерно излъчване на филма „Бунище Земя“, който жителите и гостите на двете общини ще могат да гледат безплатно.

По време на заседанието стана ясно, че е обявена последната процедура за обществена поръчка за доставка и монтаж на оборудване по пет обособени позиции на обща стойност над два милиона лева.

Пред Надзорната комисия беше представено предложението на Министерството на околната среда и водите, в община Габрово да се създаде пилотна площадка за разделно събиране на отпадъците от домакинства. Изграждането на тази общинска площадка е част от проект „Определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци в България, разработване на рамка за събиране, обработване и докладване на данните с отпадъците, планиране и изграждане на пилотен общински център за разделно събиране на отпадъците от домакинствата, включително разработване на методика за отчитане и докладване на събраните количества отпадъци и обучение на заинтересованите страни“, финасиран по ОП „Околна среда“. Предстои всички параметри и изисквания по изграждане на пилотната площадка да бъдат уточнени. Реализирането на тази площадка в община Габрово цели да създаде собствен и автентичен опит като отправна точка за бъдещи инициативи по събирането и управляването на отделните отпадъчни потоци от домакинствата в цялата страна.