Информационен форум за разпространение на резултатите от проект „Развитието на човешкия потенциал – фактор в модерната европейска общинска администрация” ще се състои днес, 17 юли 2013 г., от 10:00 часа в Ритуална зала на Община Габрово.

Разработката, на стойност 399 286 лева, се реализира в партньорство с Общината на побратимения полски град Нови Сонч със средства от Европейския съюз чрез Оперативна програма „Административен капацитет”. Форумът има за цел да представи основните резултати от проведените дейности и създадените практики. Екип на изпълнителя „КПМГ Адвайзъри” ЕООД ще коментира разработената Общинска стратегия за управление на човешките ресурси и нейното практическо приложение.

Специфичните цели на проекта са свързани с въвеждане на целенасочен, стратегически подход към управлението на човешките ресурси в Община Габрово чрез шест нови системи. Дейностите са насочени към повишаване капацитета на служителите от отдел „Управление на човешките ресурси”, обмяна на опит, добри практики и подобряване на партньорството между Общините Габрово и Нови Сонч.

За финалното събитие от Полша ще пристигнат Ян Опило – зам.-председател на Общински съвет Нови Сонч и Елжбиета Хованец – общински съветник, председател на комисия по инфраструктура и околна среда.