Обучения за практическо приложение на иновативни подходи и системи в управлението на човешките ресурси се провеждат през тази седмица в Община Габрово. Дейностите са част от проект „Развитието на човешкия потенциал – фактор в модерната европейска общинска администрация”. Разработката се реализира в партньорство с Общината на побратимения полски град Нови Сонч.

В рамките на занятията ръководни служители и експерти от отдел „Управление на човешките ресурси” се запознават с използването на оперативни ръководства за приложение на шест системи.

Темите включват планиране на нуждите от нови служители и подходи при селекция, обучения за новопостъпили служители, настойничество, създаване и утвърждаване на организационна култура. В основата на модулното обучение е разработената по проекта Общинска стратегия за управление на човешките ресурси. Документът ще допринесе за повишаване на институционалния и административен капацитет – приоритет от Общинския план за развитие, както и за постигане целите на Областната стратегия за развитие 2009 – 2013.

Управленският състав на Община Габрово участва в двудневен семинар за стратегическо прилагане на нововъведенията и практическите насоки. Представителите на ръководството се запознаха с плана и с рисковете при изпълнение на стратегията, както и с възможните финансови източници за обезпечението й.

В обученията са включени и четирима представители на Община Нови Сонч – секретарят Марек Олениач, пълномощникът по системата за управление на качеството Войчех Пех, директорът на дирекция „Организационна” Агата Яшинска и Беата Климек-Сусул от отдела за международни отношения.

В началото на годината екипи на Община Габрово осъществиха две работни посещения в полския град, където проучиха практики, подходи и документи за управление на човешките ресурси и административните процеси. Проектът предвижда до 14 юли да се проведе комуникационен семинар за широк кръг служители, на който да бъде представена новата стратегия. Документът ще може да се ползва и от двете администрации. До края на тазседмичното обучение в Габрово предстои запознаване с техниките за стимулиране и мотивация на служителите, както и с методи при работа с доброволци.

Проект „Развитието на човешкия потенциал – фактор в модерната европейска общинска администрация” се финансира от Европейския съюз чрез Оперативна програма „Административен капацитет”. Общата му стойност е 399 286 лева, а срокът за изпълнение – 18 месеца.