Делегация от община Габрово беше на тридневно работно посещение в побратимения полски град Нови Сонч. Визитата е част от дейност 4: Разработване и въвеждане на Общинска стратегия за управление на човешките ресурси по проект "Развитието на човешкия потенциал – фактор в модерната европейска общинска администрация", финансиран от Европейския съюз чрез ОП "Административен капацитет”.

Представителите на Община Габрово участваха в стратегическо планиране и разработване на концептуална рамка за Общинска стратегия за управление на човешкитете ресурси, която ще бъде в полза и на двете общини при детайлизиране на конкретната стратегия за всяка от администрациите.

В рамките на работното посещение инж. Климент Кунев – заместник-кмет на община Габрово, презентира процеса по изготвяне на Общински план за развитие на Община Габрово. От своя страна, експертите от партньорския Нови Сонч запознаха колегите си с процеса на изготвяне на тяхната Общинска стратегия.

По време на работните сесии бяха обсъдени и дефинирани основните компоненти на концептуалната рамка – контекст, цели, обхват и принципи на стратегията за управление на човешките ресурси, както и връзката между стратегията за управление на човешките ресурси и общинския план за развитие.