Община Габрово набира доброволци за сформиране на доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях. Формированието се създава на териториален принцип, за самостоятелни действия и/или за подпомагане на основните съставни части на Единната спасителна система (ЕСС).

Кратко описание на длъжността:

Изпълняване на основни дейности, включващи защитата на населението.

1. Предупреждение;

2. Изпълнение на неотложни мерки за намаляване на въздействието;

3. Оповестяване;

4. Спасителни операции;

5. Ограничаване и ликвидиране на пожари;

6. Операции по издирване и спасяване;

7. Извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи;

8. Оказване на първа долекарска помощ на пострадалите при пожари, бедствия и извънредни ситуации;

9. Разсредоточаване на културни и материални ценности;

10. Други операции, свързани със защитата.

 За изпълнението на дейностите доброволците участват в обучения, тренировки, състезания и учения; поддържат готовност за явяване и изпълнение на задачи.

Етапи при подбор на доброволци:

а/ Разглеждане на документи;

б/ Интервю.

Кандидатстване и членство в доброволните формирования

Доброволец може да е всяко дееспособно навършило 18 години физическо лице, което е клинично здраво, не страда от психично заболяване и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано.

Необходими документи за кандидатстване:

Кандидатите за доброволци подават заявление до кмета на общината за членство в доброволното формирование съгласно Приложение № 1.

Към заявлението се прилагат следните документи:

1. формуляр за кандидатстване по образец съгласно Приложение № 2;

2. медицинско удостоверение, доказващо, че лицето е клинично здраво;

3. справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;

4. свидетелство за съдимост;

5. копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност;

6. писмено съгласие на работодателя/ите за заетите по трудово или служебно правоотношение;

7. декларация за съгласие за обработка на лични данни.

8. Автобиография

Кандидатите за доброволци към документите прилагат и копие от документ за правоспособност за извършване на дейности със специализирана техника и/или оборудване и копие от свидетелство за управление на моторно превозно средство за съответната категория, ако имат такива.

Място за подаване на документите:

гр.Габрово, пл.”Възраждане” 3,

Общинска администрация-Габрово - Деловодство

Телефон за справки: 0885/01 05 95 – Цветомир Русинов

Краен срок за подаване на документите – 04.03.2013 г.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на Общината на адрес: www.gabrovo.bg /Полезна информация/.

Приложение № 1

Приложение № 2

Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования

Посланикът на Азербайджан посети Габрово
20 февруари 2013
Предоставена е безвъзмездна финансова помощ за реализацията на проект за обходен път на Габрово
21 февруари 2013