Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България
 

На 17.12.2012 г. с Решение № 157 на Кмета на Община Габрово бяха избрани изпълнители на строително-ремонтните работи (СМР) по проект BG161PO001-3.1.03-0028 „Интегриран проект за развитие на културно-историческия туристически продукт и свързаната с него инфраструктура” на Община Габрово, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010/019 от 23.11.2011 г. Това са:

  • ДЗЗД „Боженци” 2012, състоящо се от „Реставрация” ЕАД, „ИПС Инфраструктури” АД и „Мират Груп” ООД, и трите със седалище гр. София.

Дружеството предстои да изпълни СМР на обекти в АИР „Боженци”, а именно:  реставрация и адаптация на административната сграда, старото и новото школо;
реставрация и консервация на къщите „Дончо Попа” и „Митьо Станев”; изграждане на паркинг и обслужваща сграда при входа на АИР „Боженци”; озеленяване; рахабилитация на калдаръмената настилка; изграждане на система за видеонаблюдение; подмяна и инсталиране на ново, включително художествено осветление. Стойността на ремонтните работи възлиза на 1 938 196 лв. с ДДС.

  • ДЗЗД „Евро Строй”, състоящо се от „Крис Груп” ЕООД, със седалище гр. Русе, и „ВТ Инженеринг” ООД, със седалище гр. Велико Търново.

Ангажиментите на дружеството ще бъдат изпълнение на СМР на обекти в АЕК „Етъра”: възстановяване на Балканджийската мандра; изграждане на подпорна стена, алея и паркинг; озеленяване; изграждане на система за видеонаблюдение; възстановяване на компрометирана калдаръмена настилка; подмяна и инсталиране на ново, включително художествено осветление. Стойността на ремонтните работи възлиза на 642 334 лв. с ДДС.

  • Обединение „Културна инфраструктура Габрово 2012” със съдружници „Строител” ООД – гр. Русе и „Плиска Консултинг” ООД – гр. София.

Обединението ще изпълнява СМР на 2 бр. обекти, както следва: консервация, реставрация и адаптация на Дечковата къща с цел изграждане и разполагане на „ретро” дрогерия и „ретро” фотоателие; реставрация и адаптация на бившата сграда на Регионален исторически музей – Габрово за създаване на виртуален музей на габровската индустрия. Стойността на ремонтните работи възлиза на 1 079 810 лв. с ДДС.

Предстои сключване на договори с избраните изпълнители, като се очаква СМР да започнат най-късно началото на м. март, 2013 г.

 

Този документ е създаден в рамките на договор BG161PO001/3.1-03/2010/019 „Интегриран проект за развитие на културно-историческия туристически продукт и свързаната с него инфраструктура в Община Габрово”, който се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие 2007 – 2013г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

 

Официален старт на газификацията на Габрово
16 януари 2013
Община Габрово кандидатства с нов проект „Интегриран проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда на гр. Габрово”
16 януари 2013