Във връзка с кандидатстване за финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие“, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012: „Зелена и достъпна градска среда”, Община Габрово инициира публично обсъждане на обектите, които са предложени за включване в проектното предложение. Същите са подбрани по няколко критерия, а именно:

-       да са обществено значими и предназначени за широко ползване;

-       да допринесат за съществено подобряване на градската среда, както функционално, така и естетически;

                -       да надградят като обхват вече реализираните инвестиции  през периода 2010-2012 г.

Предложените обекти включват ново кръгово кръстовище до Консултативна поликлиника и благоустрояване на зелената площ по ул. „Брянска“; благоустрояване на територията, прилежаща по десния бряг на р. Янтра от Спортна зала до Баев мост /включително улиците „Дунав”и „Софроний Врачански” и напречни улици, както и прилежащи пространства/; благоустрояване на „VІ участък”; цялостно обновяване на парк „Маркотея”.

Целта на публичното обсъждане е обществеността да се запознае и да подкрепи предложения обхват за инвестиционна инициатива, както и да се обсъдят обемно-пространствените решения за два от обектите - парк „Маркотея“ и зелена площ по ул. „Брянска“. Гражданската подкрепа за избор на идея за най-добро архитектурно-пространствено решение е от изключителна важност за подготовката на проекта.

Общественото обсъждане ще се проведе на 8 ноември 2012 г., четвъртък, от 17:00 часа в Ритуална зала на Община Габрово.

Вашите становища и предложения за предлаганите обемно-пространствени решения може да изпратите на адрес: informacia@gabrovo.bg. Моля попълнете анкетата.

Форма за обратна връзка

Тема:
Email за контакт:
Вашето съобщение:

 

 

100-годишен юбилей отбелязаха две габровки
6 ноември 2012
Продължава инициативата „На гости на социалните услуги”
8 ноември 2012