Церемония по подписване на четвърти договор за строителство в рамките на водния проект на града ще се състои днес, 19 октомври, от 10.00 часа в Ритуална зала на Община Габрово.

След проведена процедура за обществена поръчка, за изпълнител на втория етап от рехабилитацията на водоснабдителната и разширяването на канализационната мрежа на гр. Габрово, е определена софийската фирма „Станилов” ЕООД.

Стойността на договора е 14 678 789,11 лв. без ДДС. Продължителността е две години за строителство и една година за съобщаване и отстраняване на дефекти съгласно условията на ФИДИК „Червена книга". В обхвата му са включени необходимите дейности по изпълнение на строително-монтажни работи, доставка на суровини и материали, механизация, работна сила, услуги за изпълнение на строителството в съответствие с одобрените технически спецификации, работни проекти и количествени сметки.

В резултат на договора ще бъдат изпълнени мерки, които ще коригират силно амортизираното състояние на водоразпределителната мрежа и високото налягане в нея, ще доведат до значително намаляване на техническите водни загуби на питейна вода, ще подобрят цялостната надеждност на водоснабдяването посредством елиминиране на честите аварии и ремонтни работи по водопроводната система, както и преустановяване на високите разходи за експлоатация и поддръжка.

Териториалният обхват на строителството включва следните пет подобекта:

Подобект 1 „Рехабилитация на водоснабдителна мрежа на централна градска част”:

  • ул. „Радецка”, бул. „Априлов”, ул. „Брянска”, ул. „Скобелевска”, ул. „Юджийн Скайлър”, ул. „Кирил и Методий”, ул. „Чардафон”, ул. „Бялката”, ул. „Македония”, бул. „Априлов”, ул. „Република”, ул. „Подуево”, ул. „Македония”, ул. „Пенчо Семов”, ул. „Успех”, ул. „Малчика”, ул. „Кирил и Методий”, ул. „Чардафон”, ул. „Македония”, ул. „Венче Михайлов”, ул. „Добри Карталов”, ул. „Лазар Донков”, ул. „Възраждане”, ул. „Иван Гюзелев”;
  • Доставка и монтаж на регулатор налягане в новоизградени шахти; сградни отклонения.

Подобект 2 „Рехабилитация на водоснабдителна мрежа на квартали Лъката и Камъка”:

  • кв. Лъката: ул. „Орловска”, ул. „Доктор Василияди”, ул. „Любен Каравелов”, ул. „Хан Крум”, ул. „Градище”, ул. „Дунав”, ул. „Захари Стоянов”, ул. „Любен Каравелов”, ул. „Александър Керков”, ул. „Дона Костова”, ул. „Петър Берон”, ул. „Роден край”, сградни отклонения;
  • кв. Камъка: ул. „Шипка”, Камъка - Петкова нива, ул. „Орлово гняздо”, ул. „Кръгозор”, ул. „Разцветна”, ул. „Народна воля”, ул. „Извора”, ул. „Камъка”, ул. „Турист”, ул. „Стефана Б. Генчева”, сградни отклонения.

Подобект 3 „Рехабилитация на помпена станция Петкова нива (Камъка)”

Подобект 4 „Рехабилитация на дере ХЕИ”

Подобект 5 „Рехабилитация на канализация в централна градска част”:

  • ул. „Братя Миладинови”, ул. „Любен Каравелов” и ул. „Градище”, главен колектор I – ляв, главен колектор II – десен.

Ключов акцент от подготвителната работа на Община Габрово за инвестициите във ВиК мрежата, бе съвместяването на рехабилитацията й с други важни намерения за благоустрояване. Предвид това, че състоянието на повечето улични настилки е изключително лошо, а по част от тях се предвижда изграждането на два и повече провода, успоредно с направата на няколко траншейни изкопа, Община Габрово е предвидила допълнителни инвестиции за възстановяването им.

Извършен е анализ на състоянието на уличната мрежа, попадаща в обхвата на проекта, като са идентифицирани необходимите допълнителни работи. Този подход предполага цялостен основен ремонт на улици и частичен ремонт на тротоари, разрушени от строителните дейности.

 

Откриване на обновената градина „Явор”
18 октомври 2012
Поздравление по повод 19 октомври - Деня на българския лекар
19 октомври 2012