Церемония по подписване на първия договор за строителство в рамките на проект 58111-77-268 „Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово” се състоя на 4 юни 2012 г. в Ритуална зала на Община Габрово. Проектът е финансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

За изпълнител на първия етап от рехабилитацията на водоснабдителната и разширяването на канализационната мрежа на град Габрово, с Решение № 33 от 2 май 2012 г. на кмета на Община Габрово, е определена пловдивската фирма „Драгиев и Ко” ООД.

Стойността на договора възлиза на 13 864 065.35 лв. без ДДС. Продължителността е две години за строителство и една година за съобщаване и отстраняване на дефекти съгласно условията на ФИДИК „Червена книга”. В обхвата му са включени всички необходими дейности по изпълнение на строително-монтажни работи, включително доставка на суровини и материали, механизация, работна сила и всякакви услуги и дейности за изпълнение на строителството в съответствие с одобрените технически спецификации, изготвени работни проекти и количествени сметки.

Ключов акцент от подготвителната работа на Община Габрово по отношение на инвестициите във ВиК мрежата, бе съвместяването на рехабилитацията й с други важни инвестиционни намерения, свързани с благоустроителни мероприятия. Предвид това, че състоянието на по-голямата част от уличните настилки в града е изключително лошо, а по част от улиците се предвижда изграждането на два и повече провода, успоредно с направата на няколко траншейни изкопа, Община Габрово е предвидила допълнителни собствени инвестиции по възстановяването на улични настилки в тяхната цялост.

Извършен е детайлен анализ на състоянието на уличната мрежа, попадаща в обхвата на проекта, като са идентифицирани необходимите допълнителни работи. Този подход предполага цялостен основен ремонт на улици и частичен ремонт на тротоари, разрушени от строителните дейности.

Териториалният обхват на строителството включва следните девет подобекта:

Подобект 1: „Рехабилитация на водоснабдителна мрежа на жилищни квартали Баждар, Варовник, Голо бърдо, Трендафил и Русевци и VI участък”:

  • кв. Баждар: ул. „Баждар”, ул. „Константин Величков”, ул. „Емануил Манолов”, ул. „Хаджи Димитър”, ул. „Цанко Церковски”, ул. „Гаврил Кръстевич”, ул. „Алеко Богориди”, ул. „Тодор Бурмов”, ул. „Тракия”, ул. „Алеко Константинов”, ул. „Хан Омуртаг”, ул. „Пейо Яворов”, ул. „Добруджа”, сградни отклонения, водоеми „Висока зона” - обследване водоплътност, подмяна на арматура и хидроизолация на стени;
  • кв. Варовник: ул. „Варовник”, ул. „Ангел Кънчев”, ул. „Стръмнина”, ул. „Васил Друмев”, ул. „Обзор”, сградни отклонения;
  •  кв. VI участък: ул. „Стара планина”, ул. „Константин Иречек”, ул. „Опълченска”, ул. „Марин Дринов”, ул. „Първи май”, ул. „Отец Паисий”, ул. „Св. Йоан Предтеча”, ул. „Трапезица”, ул. „Орлово гняздо”, ул. „Алекси Димов”, ул. „Орловска”, ул. „Цар Калоян”, ул. „Никола Палаузов”, ул. „Радион Умников”, ул. „Петко Славейков”, ул. „Козлодуй”, сградни отклонения;
  • кв. Голо Бърдо: бул. „Могильов”, ул. „Свищовска”, ул. „Венера”, сградни отклонения;
  • кв. Трендафил и кв. Русевци: ул. „Найден Геров”, ул. „Морава”, ул. „Брегалница”, ул. „Селемица”, ул. „Емине”, ул. „Цветарска”, ул. „Висшеград”, ул. „Околчица”, ул. „Дрен”, ул. „Щастие”, ул. „Лазурна”, ул. „Тота Венкова”, ул. „арх. Атанас Донков”, ул. „Никола Рязков”, ул. „Люлякова градина”, ул. „Свищовска”, ул. „Венец”, сградни отклонения.

Подобект 2: „Подобряване на водоснабдителна мрежа на квартали Стефановци и Златари”:

  • кв. Стефановци и кв. Златари: ул. „Василка Бенева”, ул. „Георги Стефанов”, ул. „Златарска”, ул. „Минка Стефанова”, ул. „Георги Илиев”, ул. „Хвойна”, ул. „Просвета”, ул. „Златен дол”, сградни отклонения.

Подобект 3: „Помпена станция и черпателен водоем „Стефановци“.

Подобект 4: „Напорен резервоар „Стефановци“ V=200 м3.

Подобект 5: „Рехабилитация на помпени станции „Баждар“, „Тончевци“ и „Гачевци“.

Подобект 6: „Връзки между главните водопроводни клонове от левия и десния бряг на р. Янтра по Баев и Горнокрайски мост”.

Подобект 7: „Рехабилитация дерета Пазара, Топлика, Хлебозавод.

Подобект 8: „Рехабилитация на канализационна мрежа на жилищни квартали Голо Бърдо и VI участък”.

Подобект 9: „Разширяване на канализационна мрежа на квартали Стефановци и Златари, главен колектор II – десен, до помпена станция”.

Непосредствено след церемонията по подписване на договора се състоя първата работна среща между всички страни в строителния процес с цел създаване на оптимална организация за стартиране на строителните дейности. Участие взеха представители на възложителя Община Габрово, на изпълнителя на строителството „Драгиев и Ко” ООД, на строителния надзор „Киг Пури” ООД, на проектантския екип „Обединение Габрово, както и заинтересованите експлоатационни и съгласувателни дружества. Първостепенна задача на строителя е подготовката на детайлна строителна програма, която своевременно ще бъде представяна на обществеността.

 

http://waterprojectgabrovo.eu/                                                                                                                                  www.opе.moew.government.bg

 

“Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България”
 
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда  2007 – 2013 г.”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите
„Смях до скъсване” в Дома на хумора
4 юни 2012
Харвардски хор гостува в Габрово
5 юни 2012