На 26.10.2011г. стартира проект „ПОСОКА: семейство” като част от изпълнение на стратегията „Национална визия за деинституционализация на децата в Република България“, чиято основната цел е гарантиране правото на децата на семейна среда и на достъп до качествена грижа и услуги според индивидуалните им потребности.

П - подготовка за
О - осигуряване на
С - семейство и
О - обич
К - като
А - алтернатива за децата от Домовете за Медико-Социални Грижи за Деца  /ДМСГД/

Министерство на здравеопазването ще изпълнява цялостното управление и администриране на проекта, партньори по дейностите са Държавна агенция за закрила на детето и Агенция за социално подпомагане и се съфинансира от Европейския социален фонд  на Европейския съюз.

Проекта се реализира в 8 пилотни области: Габрово, Монтана, Пазарджик, Перник, Пловдив, София, Русе, Търговище и се предвижда да приключи юни 2014 г.

Целевата група по проекта са:

- деца от 0 до 3 години, настанени в пилотни ДМСГД и техните семейства;

- специализиран персонал , ангажиран с грижите за децата в пилотните ДМСГД и персонал, който ще бъде нает за предоставяне на новите услуги;

- деца от общността на възраст от 0 до 3 години, в риск от изоставяне и техните семейства, в това число и близки роднини;

Обща цел на проекта е подготовката за преструктуриране на ДМСГД  и модел за реална деинстуционализация. Реалната деинстуционализация изисква разкриване на алтернативни услуги в общността, способстващи за извеждането и социалното включване на настанените деца, както и ограничаването на “входа” на институциите с разработването на превантивни социални услуги, както и услуги за подпомагане на потребителите и техните семейства. Трябва да се постигне превенция на изоставянето и да не се допуска деца до 3-годишна възраст да се настаняват в резидентна грижа.

 В целевите общини са сформирани мултидисциплинарни екипи от професионалисти - трима представители от ДМСГД, двама представители от пилотната Община, един представител от Регионална здравна инспекция и двама социални работници от Отдел „Закрила на детето“.

Мултидисциплинарният екип ще направи преглед и анализ на индивидуалните оценки на децата, настанени в ДМСГД, ще актуализира плановете за действие и плановете за грижа на всяко дете, и ще проучи и оцени родителския капацитет във всеки един от случаите на децата. Вследствие на това  ще се излезе с конкретно решение в най- добрия интерес на всяко едно дете - ще се търси възможност то да бъде върнато на биологичните му родители, да бъде настанено при близки и роднини или в условия, близки до семейната среда.

В подкрепа на мултидисциплинарните екипи ще има трима национални консултанти за деца от 0 до 3 години: по психично здраве, по оценка на потребностите и по неонатологични грижи.

Като краен резултат се очаква реформирането на ДМСГД  да доведе до повишаване качеството на живот и грижи за децата настанени в институциите, чрез планиране и разкриване на нови алтернативни и интегрирани медико- социални услуги.

Приложна екология от 13 до 15 юли
30 май 2012
Фейс-арт и игри в Детски отдел на библиотеката
31 май 2012