Община Габрово спечели проект „Осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания в сградата на Народна астрономическа обсерватория и планетариум – Габрово” към Агенцията за хората с увреждания. Проектът е с продължителност 5 месеца и е на обща стойност 42 030,52 лв. с ДДС, като финансовият принос на Общината възлиза на 7 005,09 лв.

Средствата по проекта ще се използват за осигуряване на достъп до Звездната зала и организираните изложби в Народна астрономическа обсерватория и планетариум – Габрово /НАОП/, посредством монтиране на стълбищно повдигателно устройство, адаптиране на вече съществуващо санитарно помещение за нуждите на хора с увреждания и осигуряване на външен достъп до НАОП чрез направата на рампа за преодоляване на няколко стълби.

С реализацията на проекта ще бъдат постигнати следните основни резултати:

- Създадени равни възможности за хората с увреждания за пълноценно участие в обществения живот чрез осигуряване на достъп до НАОП – Габрово;

- Повишена мобилност на хората с увреждания, дори и без придружител, и по-чести контакти с други хора за преодоляване на социалната изолация;

- Повишено качеството на живот на хората с увреждания, чрез осигурена възможност за развлечения и разнообразяване на свободното време с приятни занимания;

- Промяна в самочувствието на самите хора с увреждания, като това косвено спомогне за промяна на обществените нагласи спрямо тях, повишаване на толерантността и зачитане на основните им човешки права.

 

Няма сигнали за кризисни ситуации на територията на общината
28 май 2012
Отстранени са щетите от наводненията на 24 май
28 май 2012