Община Габрово предаде коригираното си проектно предложение към Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.” Проектът „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Габрово” е разработен по схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и обхваща общините Габрово и Трявна, като са предвидени следните дейности:

 • Реконструкция на клетката за депониране - площта за депониране е обособена в една клетка и е разделена на два експлоатационни участъка;
 • Изграждане на стопански двор;
 • Изграждане на площадка за открито компостиране;
 • Изграждане на площадка за сепариране на отпадъци;
 • Инсталация на модулна пречиствателна станция;
 • Инсталация на съоръжение за обезвреждане на депонийния газ;
 • Поставяне на ограда и изграждане на зелен пояс;
 • Изграждане на мониторингови сондажи;
 • Изграждане на площадкова ВиК мрежа и площадково електрозахранване;
 • Изграждане на експлоатационен и контролни пътища;
 • Изграждане на външно водоснабдяване и външно електроснабдяване.

Общите инвестиционни разходи за реализацията на проекта са изчислени на  26 489 134,30 лв., от които за финасиране по Оперативна програма «Околна среда» се кандидатства за сумата от 25 164 677,59лв. , а 1 324 456,72лв. ще бъде собственото участие на двете общини, които ще ползват бъдещото регионално депо – Габрово и Трявна.

Очаква се оценката на проектното предложение да приключи до края на месеца и Община Габрово като водещ партньор да получи покана за подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ.

Последици от интензивните валежи на 24 май
25 май 2012
Няма сигнали за кризисни ситуации на територията на общината
28 май 2012