Община Габрово спечели проект за модернизиране на административното обслужване, на стойност 636 720 лева, по Оперативна програма Административен капацитет – Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO002/08/3.1-02, Приоритетна ос: III „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”.

Проектът „Модернизиране на административното обслужване в Община Габрово чрез развитие и предоставяне на качествени електронни услуги за гражданите и бизнеса” има за основна цел подобряване качеството на административно обслужване за гражданите и бизнеса посредством развитие на електронните услуги, ре-инженеринг и оптимизация на административните процеси, чрез въвеждане и интегриране на съвременни информационни системи.

Като резултат от проекта в Община Габрово

 • Ще бъдат въведени 7 нови електронни услуги.
  • четири административни услуги в областта на „Устройство на територията”: Учредяване на право на преминаване през чужд поземлен имот без път; Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване в границите на урбанизираните територии; Издаване на удостоверение за степен на завършеност на строеж; Заверка на протокол при определяне на строителна линия и ниво на строеж и откриване на строителна площадка
  • три административни услуги в областта на Кадастъра – Издаване на скица за недвижим имот; Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план и Изготвяне на копия от кадастрален план.
 • Ще бъде създаден публичен електронен регистър „Общински имоти”.
 • Ще бъде оптимизиран процесът за електронен обмен на данни с Агенцията по геодезия, картография и кадастър и ще бъде осъществен ре-инженеринг на процесите в общината, свързани с поддържането на актуална кадастрална информация и комбинирането й с регулаторния и застроителен план и общинската собственост с цел интегрирано административно обслужване.
 • Ще бъде разработена и въведена интегрирана гео-информационна система за кадастър, ТСУ и общинска собственост, осигуряваща автоматизиране и интегриране на процесите в Дирекциите „Устройство на територията” (цялата подструктура вкл. отдел „Кадастър, регулация и вертикално планиране” и отдел „Градоустройство” вкл. сектор „Архитектура и контрол на строителството”); Дирекция „Благоустрояване и строителство” (отдел „Строителство и инвестиции”); Дирекция и „Общинска собственост и стопанска дейност” (отдел „Общинска собственост” ); Дирекция „Административно, правно и информационно обслужване” (отдел „Информационно обслужване и технологии”)
 • Ще бъдат обучени 24 специалисти от Общинска администрация.
 • Ще бъде проведен информационен форум.

Реализацията на проекта ще има трайно въздействие върху целевите групи по отношение на:

 • Подобряване капацитета на Общинската администрация – внедряването на нови информационни системи и софтуерни решения ще доведе до цялостно модернизиране и оптимизиране на процесите, съкращаване на технологичното време и оптимизиране на ресурсите за изпълнение на предлаганите услуги на гражданите и бизнеса.
 • Подобряване на междуинституционалните връзки
 • Подобряване на взаимодействието между публичния и частния сектор и преодоляване на недоверието между тях
 • Подобряване на бизнес климата на територията на община Габрово - увеличаването на броят и формата на услугите, както и тяхната облекчена достъпност ще даде възможност на бизнеса да взема решения в по-висока степен на информираност, а от там и с по-висока прецизност в планирането и прогнозите си. Ще се спести време за намиране на коректна информация, което само по себе си е действие в посока на оптимизиране на разходите и увеличаване на производителността.
 • Подобряване обслужването на гражданите, в т.ч. гражданите в неравностойно положение - скъсяване на сроковете за изпълнение, намаляване на движението между различните институции или звена на общинската администрация и ограничаване на дължимите такси за гражданите.
ДФА "Габровче" с нова награда
1 юни 2009
Седмица на отворените врати в Планетариума
5 юни 2009