Община Габрово  приканва всички граждани да се включат в проект под мотото „Да превърнем сивото в зелено” за облагородяване на междублоковите пространства. Ще бъдат финансирани благоустройствени мероприятия върху обекти – общинска собственост по реда на публично-частните партньорства.

Програмата е насочена основно към реализация на дейности по благоустрояване - ремонт на тротоарни площи, пешеходни зони, огради и дейности по озеленяване и поддържане на вътрешно-квартални, околоблокови, алейни пространства и подходи към отделни имоти на територията на Община Габрово на терени - общинска собственост, с активно участието на граждани или граждански сдружения, като и местни търговски дружества - така наречената местна общност, с цел подобряване на средата за обитаване, както и в опазване на изграденото с тяхно участие.

Цел на проекта е да бъде почистена и обновена зелената площ и пешеходните алеи, да бъдат монтирани пейки и кошчета за събиране на отпадъци, да бъдат приведени в приветлив вид тревните площи и храстовата и дървесна растителност. Да се превърне зеленото пространство в междублоковите терени в красив кът за игра на най-малките, в привлекателно място за младите хора в района, в любим кът за отдих на хората от околните жилищни блокове.

Ползите от участие в програмата е прилагане на устойчив модел на публично-частно партньорство между Общината и физически и юридически лица при извършването на дейности по благоустрояването, формиране на механизми за ефективно управление и стопанисване на откритите пространства, които са със статут на общинска собственост, насърчаване и ангажиране на  гражданското участие в процесите на изграждане и опазване на общинската собственост и облагородяване на пространствата пред жилищните блокове и превръщането им в уютно и привлекателно място за живеене. Програмата стимулира и регистрирането на режими на етажна собственост, тъй като за финансиране с приоритет ще се ползват   регистрирани етажни собствености.

Основните дейности, които живеещите в съответните райони могат да реализират, са:  бетониране на площадки пред блоковете, подмяна на  тротоарни настилки,  насипване и подравняване на терени, затревяване на площи, монтиране на беседки, пейки и маси, кошчета за отпадъци засаждане на цветя , храсти и дървета, монтиране на декоративна ограда, кошчета за отпадъци и др. с цел подобряване на естетичния вид на междублоковите пространства, детските и спортни площадки и зелените площи около жилищните блокове.

Фокусът на кампанията е проектите да се реализират с безвъзмездния труд на кандидатстващите граждани и сдружения, като идеята е да се развие системата на доброволчеството, а Общинската администрация ще осигури и достави необходимите  строителни материали за благоустрояване, посадъчния материал за озеленяване, зацветяване и градинско обзавеждане - пейки, беседки и др.   за планираните подобрения и оформяне на зони за отдих.

Общата стойност на проекта не трябва да надхвърля  5 хил.лв., като средствата за финансиране на доставките  / до 75 % от общата стойност / ще бъдат осигурени от Общинския бюджет, а гражданите /местна общност, етажна собственост/ участват с не по-малко от 25 %  под формата на доброволен труд.

За да бъде одобрен проектът за облагородяване на междублоково пространство, градинка или кът за отдих, важно е и живущите в околните сгради да поемат ангажимент, че ще ги пазят и ще се грижат за тях поне 3 години напред.

Проекти на граждани ще се приемат до  30 май.

За всеки жител на града, който има идея или предложение за облагородяване на междублоковите пространства и тревните площи, за ограничаване на вандализма и насърчаване на общественото съзнание, с цел  постигане на по-добра жизнена среда   вратите на  Община Габрово са широко отворени.

На разположение на гражданите и гражданските сдружения е екип от добре подготвени и компетентни специалисти, готови да съдействат с необходимите съвети и техническа помощ.

Надяваме се да има достатъчно активност и отговорност на всички граждани на Габрово, както и в етажните собствености,  така че да превърнат прилежащите им терени в едни хубави места за живеене. Разчитаме на желанието за естетическия вид на зоните в околоблоковите пространства, така че още повече места в града да бъдат сочени за пример.

Формуляр за участие може да изтеглите от тук

Празнична програма за Гергьовден
4 май 2012
КарнавалNo
7 май 2012