През месец януари 2011 година започна реализирането на проект „Предоставяне на висококачествена услуга „Домашен помощник” чрез грижа в семейна среда за хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора”. Бенефициент по проекта е Сдружение „Общинско дружество на инвалидите-Габрово”, а партньор е Община Габрово. Проектът е с продължителност 14 месеца от които 12 месеца е реалното предоставяне на социалната услуга в домовете на потребителите.

В края на месец февруари 2012 г. приключват дейностите по проект „Предоставяне на висококачествена услуга „Домашен помощник” чрез грижа в семейна среда за хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора” за целта бе организирана заключителна среща с представители на заинтересованата общественост, социални услуги в общността, екипа за управление на проекта, бенефициента-сдружение „Общинско дружество на инвалидите-Габрово” и партньора на проекта-Община Габрово, както и журналисти. Срещата се проведе на 23 февруари 2012 г. в залата на „ИМКА” – Габрово.


На срещата бе направена равносметка на постигнатото за изминалите месеци, в които се е предоставяла социалната услуга. Бяха обсъдени положителните и отрицателните страни на този вид помощ към самотно живеещите хора, начините за оптимизиране на услугата и евентуалните възможности за продължаване и трайно установяване на този вид помощ към нуждаещите се възрастни, инвалиди и самотно живеещи хора. За изминалата една година от услугата са се възползвали над 100 самотно живеещи лица и инвалиди, а желаещите да ползват домашен помощник са около 200 човека. За обслужваните лица се грижеха, почасово, 30 домашни помощника в работоспособна възраст и преминали обучение за осъществяване на този вид дейност.

Интересът и нуждата от услугата „домашен помощник” е изключително голям, като имаме уверенията на Договарящия орган, че този вид социална услуга ще продължи да съществува след известно прекъсване.