С Решение № ТПрГ - 1 от 26. 01.2012 г. , ДКЕВР класира и определи за лице спечелило конкурса за определяне на титуляр на лицензията за извършване на дейността „Разпределение на природен газ“ на територията на Община Габрово, „Ситигаз България” ЕАД.

Със същото решение на държавния регулатор са издадени две лицензии с номера:
№ Л-376-08/26.01.2012 г. за извършване на дейността „разпределение на природен газ” на територията на община Габрово за срок от 35 години ,
и лицензия № Л-376-12/26.01.2012 г. за извършване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” на територията на община Габрово за срок от 35 години.

Лицензиантът е определен след проведен конкурс, открит с решение № ТПрГ – 5/29.08.2011г., на основание чл.43, ал.9 и чл.3 от Закона за енергетиката и чл.28, ал.5 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката. Назначената с Решение на Председателя на ДКЕВР комисия за провеждане на конкурса приключи своята работа месец по-рано от определения за целта краен срок.

Стоянка Мутафова и компания в Дома на хумора и сатирата
27 януари 2012
Пътят за Узана е проходим
7 февруари 2012