Съгласно чл.15, ал.5 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Габрово, ежегодно до края на декември гражданите имат право да подават декларации за намаляване на такса битови отпадъци, за имоти, които не са декларирани от тяхна страна като основни жилищни имоти и които няма да се използват през следващата календарна година. Необходимо е декларираните данни да се отнасят за всички съсобственици и ползватели на имота и да бъдат подписани от тях при входирането им в Дирекция „Местни данъци и такси” при Община Габрово. За установяване истинността на декларациите, общинските служби извършват обстоятелствени проверки на място като събират и информация за ползвани услуги от експлоатационните дружества, доставящи питейна вода и електричество до имотите.

През октомври 2011г. бяха извършени извадкови проверки за имоти, чиито собственици в края на предходната 2010г. са декларирали обстоятелства по чл.15, ал.5 от Наредбата - че имотите няма да бъдат използвани през 2011г. При проверките на обстоятелствата е установено, че около 20% от собствениците на такива имоти са декларирали неверни данни, както и че имотите се използват. Това се потвърждава и от месечните сметки за консумирана вода и електроенергия през годината.

На собствениците на имоти, за които са установени гореописаните нарушения, ще бъдат наложени законоустановените наказания - глоба до 200 лв. за физически лица и санкция до 500 лв. за юридически лица и еднолични търговци. Освен това, на тях ще им се начисли пълен размер на такса битови отпадъци за годината, а декларациите с невярно съдържание ще бъдат изпратени в прокуратурата за решаване по компетентност.

Проверките ще продължат до края на 2011г., както и след това по отношение на декларациите, касаещи използването на имоти през 2012г., тъй като неправомерното освобождаване от такси освен, че е противозаконно, натоварва допълнително останалите ползватели на обществената услуга.

Призоваваме собствениците на имоти, които възнамеряват да подадат декларации по чл.15, ал.5 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Габрово, да правят това ако са сигурни, че няма да използват жилищата си през цялата 2012 г.

„Аз не пуша! Не пуши с мен и ти!”
14 ноември 2011
Със здраве да я четете!
16 ноември 2011