Проведена бе финалната среща по проект за прилагане на зелени политики включва сътрудничество между Община Габрово и Националната синдикална федерация „Метал-Електро“, като целта е създаване на устойчиви екологични практики, подобряване качеството на живот и запазване на природните ресурси.

Проект „Сътрудничество за прилагане на зелени политики“ е изпълнен от НСФ „Метал-Електро“ в партньорство с Община Габрово, чрез финансовата подкрепа на Оперативна програма “Добро управление” и бе реализиран с активното логистично съдействие на Регионалния съвет на КНСБ в гр. Габрово.

По време на събитието бяха обобщени постигнатите резултати и бяха представени предстоящите инициативи. Специално внимание беше насочено към научните доказателства за климатичната криза и отражението на климатичните промени върху множество жизнени аспекти. Представителите на НСФ „Метал-Електро“ обърнаха внимание на „зелените клаузи“ в колективните договори, ролята на синдикатите за успеха на зелените инициативи на работното място и успешните примери. Екипът на Община Габрово представи част от последните екологични кампании и проекти, сред които създаването на енергийна общност, разполагането на соларни пейки и функционирането на вендинг система за приемане на отпадъци.

Сред вече изпълнените дейности по проекта е провеждането на екологична конференция, в която участие взеха специалисти и представители на различни среди, имащи отношение към климатичните промени и възможностите за справяне с тях. Всички представени по време на конференцията презентации ще бъдат разработени като доклади, които предстои да бъдат публично споделени.

В резултат от проекта се очаква и подписване на Меморандум между партньорите, който да насърчава общи инициативи в областта на опазването на околната среда и по-специално обучението и ефективното функциониране на „зелени представители на работниците и служителите“ в компаниите от региона. Чрез тяхната дейност ще бъде подобрен социалният диалог, ще се способства подобряването на работните места в посока екологизиране и оптимизиране условията на труд, ще се насърчават нови екологични стратегии. Също така ще се формализира ангажиментът към околната среда чрез интегриране на екологични разпоредби в колективните трудови договори, което ще насърчи споделената отговорност към екологичния отпечатък на компаниите/фирмите.

Планирано е и създаване на Съвет за устойчиви политики, който ще бъде включен в инициативите по опазване на околната среда на Община Габрово. Съветът ще осигури сътрудничество между общинската администрация, синдикатите, бизнеса и гражданите и ще постави фокус върху успешните екологични практики и дейности.

Заключителната среща по проект „Сътрудничество за прилагане на зелени политики“ завърши с отправено от партньорите намерение, че финалът на проекта поставя начало на бъдещи съвместни еко инициативи и включването в тях на различни заинтересовани страни.

Повече информация може да видите в ПРЕЗЕНТАЦИЯТА.

В Габрово ще бъде сформирана първа енергийна общност
27 октомври 2023
АСК „Риск – Габрово“ организира разходка с високо проходими автомобили на 28 октомври
27 октомври 2023