През месец януари 2011 година започна реализирането на проект „Предоставяне на висококачествена услуга „Домашен помощник” чрез грижа в семейна среда за хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора.”

 

От месец март 2011 г. работа като домашни помощници започнаха 30 човека, избрани след проведено събеседване. Те преминаха въвеждащо и поддържащо обучение, което им даде общи познания за домашните грижи и за необходимите умения на домашните помощници.

Социалната услуга „Домашен помощник” се предоставя по начин, който зачита достойнството и личното пространство на потребителя и се съобразява с начина му на живот. Услугата е в подкрепа на самостоятелността на потребителя, при изъплняване на ежедневни битови дейности в домашна среда. Поверителността на личните данни е гарантирана в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и етигчните принципи в дейността на помагащите професии.

Предоставянето на услугата „Домашен помощник” има за своя основна цел удовлетворяването на специфичните потребности на потребителя. Услугата се предоставя след оценка на потребностите на потенциалния потребител, като включва преглед и характеристика по някои основни показатели.

Между потребителя и доставчика на услугата се сключва договор, който регламентира правата и задълженията на доставчик, потребител и помощник. Потребителят получава гъвкава и надеждна услуга, съответстваща на индивидуалните му потребности. Домашният помощник извършва предвидените в договора и в индивидуалния план на потребителя дейности, съобразяваки се с ежедневните му нужди и предпочитания.

Предлаганата услуга е почасова и домашният помощник спазва стриктно договорения период от време, който трябва да прекарва при потребителя. Той оказва помощ в процеса на закупуване на лекарства, хранителни продукти, битова и лична хигиена и др., както и установява връзка с близките на потребителите или с друг специалист при влошаване на здравословното състояние.

Във връзка с изпълнението на проекта и обхващане на още потребители, Сдружение „Общинско дружество на инвалидите – Габрово” продължава да набира лица за ползване на социалната услуга.

Необоходимите документи, които се подават за ползване на социалната услуга, могат да бъдат получени в офиса на Сдружение „Общинско дружество на инвалидите-Габрово” на ул. „Брянска” № 56, както и в сградата на Община Габрово, стая 314.
За повече информация – тел. 808 473 и 818 399.

 

ОБЩИНСКО ПЪРВЕНСТВО ПО ФУТБОЛ ЗА МОМЧЕТА - V-VІІ КЛАС
3 октомври 2011
Съобщение за ограничение в движението
5 октомври 2011