От месец юли стартират планови проверки от инспекторите по управление на отпадъците към ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци“ – Габрово. Проверките ще се проведат на територията на града, като инспекторите ще следят за спазване на  задълженията на собствениците, ползвателите и обитателите на самостоятелни обекти или на части от тях в режим на етажна собственост при строително-ремонтни дейности.

Напомняме, че при ремонтни дейности или подмяна на мебелно обзавеждане, отпадъците  трябва да се предават на лица, които имат съответното разрешение по чл.35 от ЗУО за събиране и транспортиране до инсталации за последващото им преработване.

Управителите на етажната собственост са длъжни при поискване от страна на контролните органи да подават информация за лицата, които извършват ремонтни дейности в жилищната сграда. (съгласно чл. 23, ал. 6 от Наредба за управление на отпадъците, поддържане и опазване на чистотата на територията на община Габрово. )

За строителните отпадъци от ремонтни работи в жилища и едрогабаритните отпадъци (мебели, матраци, бяла и черна техника и др.) Е  ЗАБРАНЕНО ДА СЕ ОСТАВЯТ ДО КОНТЕЙНЕРИТЕ!!!.

За констатиране на нарушения на извършителите се съставя Акт за установяване на административно нарушение, като глобите са от 300 до 1000 лева.

Напомняме, че на Регионалното депо отпадъците се приемат безплатно, но трябва да бъдат разделени!!!

Повече информация за правилата за предаване на строителни и едрогабаритни отпадъци вижте ТУК.

Лятна строителна академия от 7 до 9 юли в Габрово
28 юни 2023
Награди от вендиг системата – месец юли
29 юни 2023