На 15 май от 17.30 ч. в читалня „Д-р Петър Цончев” на РБ „Априлов – Палаузов” – Габрово ще бъдат представени две издания – най-новата книга на Велизар Велчев „Краят на книгата” и алманах „Света гора” за 2021 – 2022 г.

 

Велизар Крумов ВЕЛЧЕВ е роден на 18.10.1952 г. в с. Хайредин, Врачанско. От 7-годишен живее в Габрово. Завършил ТМЕТ „Д-р Никола Василиади”, а след това – българска филология във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. Работил е като фолклорист в Дома на хумора и сатирата, бил е редактор в литературно-художествения алманах „Зорница”, драматург в Драматичен театър „Рачо Стоянов” - Габрово, специалист в отдел „Култура” - Община Габрово, редактор в списание „Габрово 5300”, главен редактор на „Черна котка” - списание за хумор и дребни радости, художествен директор в Рекламно-издателска къща „Давид”, редактор във вестниците „Габрово днес” и „100 вести” др. Автор на книгите: „Колелото на живота” - сборник народни анекдоти, пословици и поговорки (Издателство „Хр. Г. Данов”, Пловдив, 1982), „Други самотности“ - стихотворения (Издателство „Български писател“, София, 1995), „Съдържание“ - стихотворения (Университетско издателство „Васил Априлов“, Габрово, 2001), „НепоносСимост“ - стихотворения (Издателство „Сира“, Велико Тьрново), „7/8 по британски. Четива за прелетни птици“ (Издателство „ЕКС-ПРЕС“, Габрово, 2008), „Ганглии“ - стихотворения (Изд. „ЕКС-ПРЕС“, Габрово, 2011), „Тичащо перо“ - художествена публицистика (Изд. „ЕКС-ПРЕС“, Габрово, 2015), „Краят на книгата” (Екс-Прес, 2022). Член е на Съюза на българските писатели, на Националното общество за литература, наука и изкуство (НОЛНИ) и на Съюза на българските журналисти.Носител на Априловска награда за литература.

 

Ал­ма­нахът  за ли­те­ра­ту­ра, наука и из­кус­т­во „Све­та го­ра“ излиза от 1997 г. като из­да­ние на Сдру­же­ние на ли­те­ра­тур­ни дей­ци „Све­та го­ра“ – В. Тър­но­во, а от 2009 г. е издание и орган на Национално общество за литература и изкуства „Формула 6“ – В. Търново. По­ред­но­то но­ме­ри­ра­не на бро­е­ве­те ста­ва чрез бук­ви­те на бъл­гар­с­ка­та аз­бу­ка, ка­то спо­ред издателската кон­цеп­ци­я­ пос­лед­ни­ят брой тряб­ва да бъ­де оз­на­чен с бук­ва „Я“. Алманах „Света гора” за 2021 - 2022 г. е с буквата „М” и ще бъде представен от проф. Сава Василев.

 

 

 

 

Министерството на енергетиката започва набирането на проекти за кандидатстване по процедурата за изграждане на фотоволтаични системи от страна на българските домакинства
10 май 2023
Отличиха преподаватели в церемония "Учител на годината 2023"
11 май 2023