Община Габрово подаде проект по мярката „Укрепване на общинския капацитет“, която се финансира по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г.

Целта  на процедурата е да подкрепи реформирането на системата на социалните услуги и улесняването на прехода към новите механизми на местно ниво чрез повишаване на административния капацитет.

Дейностите са насочени към обезпечаване правомощията на общините за прилагане на Закона за социалните услуги, Закона за хората с увреждания и Закона за личната помощ.

Ще бъдат наети двама служители, които ще имат ангажимент да приемат документи и да информират хората за съществуващите социални услуги, ще консултират и насочват нуждаещите се при избора на подходяща социална услуга. С промените в Закона за социалните услуги насочването от дирекция „Социално подпомагане“ се запазва само за деца в риск, хора в кризисна ситуация, лица под запрещение и когато се ползва услуга, предназначена за лица от цялата страна.

С реализацията на проекта ще се повиши ефективността на Съвета по въпросите на социалните услуги в община Габрово. Заложено е да се направи и външно оценяване на качеството на предлаганите социални и здравни услуги в общината. Експерти от администрацията и доставчици на социални услуги ще преминат обучение.

Стойността на проектното предложение е 313 078 лв., а срокът за изпълнение на дейностите е 24 месеца.

Община Габрово е конкретен бенефициент по процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Укрепване на общинския капацитет“. Целта е да се осигури плавно и безпроблемно въвеждане на реформите в социалните услуги за оказване на качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи от населението.

Оранжев код за 18 януари в област Габрово
17 януари 2023
Предварителният проект на Общ устройствен план на община Габрово беше разгледан по време на обществено обсъждане
18 януари 2023