Във връзка с тревожни сигнали на граждани за поява на Борова процесионка (Thaumetopoea pityocampa Schiff) в лесопарк „Градище“ информираме, че са предприети действия от страна на ТП ДГС – Габрово. На 04.01.2023 г. е извършена и съвместна проверка с Лесозащитна Станция - София, по време на която е констатирано обезлистване на насажденията под 10%. Предвид това, че територията представлява лесопарк с обществена значимост, приоритет е предпазването на посетителите и недопускане разпространение на вредителя.

С цел ограничаване на вредите, Лесозащитна Станция - София е направила предписание на ТП ДГС Габрово да извърши лесозащитно мероприятие в горските територии държавна собственост – механична борба чрез залагане на феромонови уловки и периодични наблюдения върху засегнатите насаждения. Целта е да се уловят мъжките пеперуди, което да доведе до намаляване  на числеността. Ще  се извършва анализ – срокове на летеж на пеперудите и мониторинг на динамиката на числеността на вредителя в даденото насаждение.

От ДГС – Габрово поясняват, че Боровата процесионка напада всички видове борове от р. Pinus, основно черния и белия бор. Вредителят е напълно нов за нашия регион – наблюдава се за първа година. Появата му вероятно се дължи на настъпващите климатични промени и аномалии. Гъсениците от вида Борова процесионка са покрити с хиляди мънички космички, които съдържат дразнещ протеин, наречен тауметопоеин. Ако тези космички влязат в контакт с хора и животни, те могат да причинят болезнено дразнене на кожата, очите, гърлото и обриви, а  в редки случаи  и алергични реакции. Ето защо е необходимо посетителите на Лесопарк „Градище“ да внимават и избягват контакт с вредителя.

Снимка: Мая Казакова 

Gabrovo Game Jam се завръща
5 януари 2023
Записване за приемния ден на Главния архитект - вече и електронно
6 януари 2023